Χαιρετισμός του Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλώς ορίσατε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ιδρύθηκε το 1983, ως ένα από τα πρώτα Τμήματα του νεοσύστατου (τότε) ΤΕΙ Σερρών (Ν. 1404/1983). Το 2013, στη βάση του ΠΔ 102/2013 (ΦΕΚ 136Α/05-06-2013), μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνοντας δύο (2) θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, την Κατεύθυνση των Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών και την Κατεύθυνση των Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών. Εν τέλει, τον Μάιο του 2019, κατ’ επιταγήν του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07-05-2019), το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ενσωματώνεται στο ΔΙΠΑΕ.

Όντας αναπόσπαστο μέρος ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η αποστολή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ είναι:
• Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, και ν’ ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας, με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
• Να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
• Να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για αναζήτηση νέας γνώσης και τη διάδοσή της, καθώς και την ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, και να συμμετέχει ενεργά στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό:
Το περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού, το οποίο αφορά στη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία μηχανών (ή/και εγκαταστάσεων), καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, την κοινωνική αποδοχή και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο, θεμελιώνεται πάνω σε άρτιες βάσεις γενικών γνώσεων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής, ενισχύεται με τα μαθήματα ειδικής υποδομής, μέσω των οποίων οι αυριανοί Διπλωματούχοι αποκτούν όλες τις βασικές γνώσεις της Μηχανολογίας, και ολοκληρώνεται με τα μαθήματα ειδικότητας και εξειδίκευσης, δηλαδή την εφαρμογή του αντικειμένου των βασικών μαθημάτων στον υπολογισμό, τη σχεδίαση και τη βελτιστοποίηση τόσο επί των μηχανολογικών κατασκευών όσο και επί ενεργειακών συστημάτων. Επ’ αυτού, η θετική εικόνα που παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος, οι οποίοι έχουν ήδη βρει θέση στην αγορά εργασίας, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ συμμετέχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα, ενώ συμπράττει με αντίστοιχα Τμήματα ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, με στόχο τις ανταλλαγές φοιτητών (ή/και εκπαιδευτικών) και την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων.

Στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, τα αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς επίσης και στην οργάνωση και τη διοίκηση του Τμήματος. Επιπλέον, θα βρείτε στοιχεία για την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε και για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών.

Καλή πλοήγηση!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κώστας Κλεΐδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

 
Scroll Up