Αντικείμενο Σπουδών

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Το Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και εξέλιξης της επιστήμης της Μηχανολογίας, που αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. Θεμελιώνεται σε άρτιες βάσεις γενικών γνώσεων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο, ενώ ολοκληρώνεται με τα μαθήματα ειδικότητας της Γενικής Μηχανολογίας, δηλαδή με την εφαρμογή του αντικειμένου των βασικών μαθημάτων, τόσο στον υπολογισμό και τη σχεδίαση των κατασκευών, όσο και στον υπολογισμό, τη σχεδίαση και τη βελτίωση ενεργειακών συστημάτων, είτε στην κλασσική τους μορφή, είτε στη μορφή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στα πλαίσια του τρίτου κύκλου σπουδών δηλαδή της εξειδίκευσης των Σπουδαστών, όσον αφορά στην κατεύθυνση του κατασκευαστικού τομέα, έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των κλασικών αλλά και των σύγχρονων μεθόδων σχεδιασμού, υπολογισμού και παραγωγής μηχανολογικών προϊόντων και διατάξεων, στον ποιοτικό έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, καθώς και στη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων μιας κατασκευαστικής – παραγωγικής διαδικασίας.
Απ’ την άλλη μεριά, όσον αφορά στην κατεύθυνση του ενεργειακού τομέα, έμφαση δίνεται στη μελέτη και τη διαχείριση ενεργειακών πηγών, στη μελέτη και την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και μετατροπής της ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση της ενέργειας στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ


Με την ολοκλήρωση των Σπουδών τους, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολογίας κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ως Μηχανολόγοι, έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνα στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο Πτυχιούχος Μηχανολόγος:
1. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών (π.χ., θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, ηχοπροστασία, καυσίμων αερίων, ανελκυστήρων κλπ.), που σχετίζονται με εγκαταστάσεις σε κτίρια, και επιβλέπει την εφαρμογή τους, είτε ως στέλεχος κατασκευαστικής – μελετητικής εταιρίας, είτε ως αυτοαπασχολούμενος σε τεχνικό γραφείο.
2. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστά-σεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
3. Μελετά και εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4. Εφαρμόζει σύγχρονες διοικητικές – οργανωτικές μεθόδους, στη διοίκηση επιχειρήσεων ή/και οργανισμών, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην παραγωγή, καθώς επίσης και στην πιστοποίηση της ποιότητας και της καταλληλότητας μηχανών και συσκευών.
5. Επιλαμβάνεται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων των παραγωγικών, κατασκευαστικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
6. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της διασφάλισης ποιότητας.
7. Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές μετρήσεις-πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.
8. Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής (με τη βοήθεια Η/Υ, συστημάτων CAD/CAM/CIM κλπ.), είτε σαν ειδικευμένο στέλεχος, είτε σαν αυτοαπασχολούμενος σε τεχνικό γραφείο.
9. Αναπτύσσει και εφαρμόζει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων (π.χ., CNC, FMS, robotics) και συγκολλήσεων.
10. Μελετά και επιβλέπει την εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που μπορεί να προκληθεί από ενεργειακά συστήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα η μελέτη και κατασκευή θερμικών μηχανών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
11. Ασχολείται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
12. Διαθέτει ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνο-οικονομικά θέματα της ειδικότητάς του, τόσο στο πλαίσιο της Μηχανολογίας, όσο και σε κλάδους, όπως η παραγωγή και διάθεση της ενέργειας, η οργάνωση μιας παραγωγικής επιχείρησης, η αξιοποίηση των προϊόντων, η διάθεση και επεξεργασία των αποβλήτων κλπ.
13. Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών αποσκοπεί στην κάλυψη των ακόλουθων τομέων του γνωστικού αντικειμένου της Μηχανολογίας:

 • Εξασφάλιση απαραίτητου υπόβαθρου γνώσεων στα βασικά μαθήματα των Φυσικών και Θετικών Επιστημών, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης, καθώς και η αφομοίωση και ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
 • Υπολογισμός, σχεδίαση και κατασκευή των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν ένα μηχανολογικό συγκρότημα.
 • Τεχνολογία των χρησιμοποιούμενων υλικών στις κατασκευές, επεμβάσεις στη δομή τους και εφαρμογές τους.
 • Τεχνολογία των συγκολλήσεων.
 • Διαμόρφωση και υπολογισμός των συστημάτων διακίνησης φορτίων.
 • Κλασσικές και σύγχρονες μέθοδοι κατεργασιών στις κατασκευές.
 • Μεθοδολογία σχεδίασης και βελτίωσης των κατασκευών.
 • Μετρολογία, μέθοδοι ελέγχου των κατασκευών.
 • Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών.
 • Μελέτη και κατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια.
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση, οργάνωση και διοίκηση των κατασκευαστικών και παραγωγικών διαδικασιών.
 • Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Πηγές ρύπανσης περιβάλλοντος, τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος – απορρύπανση.
 • Τεχνολογία μετρήσεων ηλεκτρικών και μη-ηλεκτρικών μεγεθών, σε ενεργειακά συστήματα και περιβαλλοντικές μελέτες.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού.
 • Τεχνικές, εξέλιξη και βελτίωση παραγωγής διαφόρων προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας και επίλυση σχετικών προβλημάτων.
 • Σχεδιασμός ενεργειακών εγκαταστάσεων σε κτίρια και βιομηχανίες.
 • Μελέτη, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων μετατροπής ενέργειας – θερμικών και υδροδυναμικών μηχανών.
 • Τεχνολογία και δυναμική οχημάτων, τεχνολογία κλασικών και εναλλακτικών καυσίμων, κλασσικών και συνθετικών λιπαντικών, τριβολογία.
 • Ερευνητική μεθοδολογία, ικανότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και συγγραφής οικονομοτεχνικών μελετών και σύνθετων εργασιών.
 • Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας.

 

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Η διάρκεια των Σπουδών στο Τμήμα Μηχανολογίας είναι οκτώ εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των εξαμήνων, οι Σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών.

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Φυσική, τα Μαθηματικά, οι Η/Υ, η Μηχανική και η Τεχνολογία Υλικών, σε έκταση και βάθος καταλλήλου επιπέδου, τόσο όσον αφορά στην κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας που ακολουθούν, όσο και των τεχνολογικών διεργασιών, των εφαρμογών τους και της εξέλιξής τους στα πλαίσια της σύγχρονης τεχνολογίας και της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα μαθήματα της ειδικότητας διακρίνονται σε δύο κύριες κατευθύνσεις, αυτή του κατασκευαστικού και αυτή του ενεργειακού τομέα.

Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, πριν από τη λήψη του Πτυχίου, δίνει τη δυνατότητα στο Σπουδαστή ν’ αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς του, είτε με πειραματική, είτε με συνθετική εργασία, καθώς επίσης και κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση τόσο στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του Σπουδαστή, όσο και στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ή/και ευρισκόμενων σε εξέλιξη νέων τεχνολογιών.

Επιπλέον, ο Σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την Πρακτική (εξ)Άσκησή του, διάρκειας ενός εξαμήνου, πριν από την λήψη του Πτυχίου του. Η εν λόγω Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής, εργαστηρίων, τεχνικών γραφείων, επιχειρήσεων και άλλους χώρους εργασίας της ειδικότητας, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Βασικός και διαχρονικός στόχος του Τμήματος είναι να καταρτίσει αυριανούς Μηχανολόγους, οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της εφαρμοσμένης πράξης, βασιζόμενοι στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτό προβλέφθηκαν στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα όπως η «Τεχνική Συγκολλήσεων», οι «Μέθοδοι Υπολογισμού Κατασκευών με Η/Υ», η «Σχεδίαση με Η/Υ», κλπ.

Ένας άλλος στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Ανώτατα Ιδρύματα, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, με σκοπό τη δημιουργία Προγραμμάτων Σπουδών Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης. Η επιδίωξη αυτή έχει ως βάση την επιθυμία πολλών αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών να συνεχίσουν τις Σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που τους αναγκάζει σήμερα να οδηγηθούν στο εξωτερικό, λόγω αδυναμίας κάλυψης της εν λόγω ανάγκης στο εσωτερικό της χώρας.

Ήδη υπάρχουν συνεργασίες ανταλλαγής Σπουδαστών και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με ιδρύματα από πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕRASMUS. Επιπλέον, με κάποια από τα ιδρύματα αυτά, ξεκίνησαν συζητήσεις και για τη δημιουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για τον ίδιο σκοπό, αναπτύχθηκε έντονη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα με το εκεί Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Τρίτος στόχος είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τη βοήθεια των πολυμέσων. Στο πλαίσιο αυτό εξελίσσεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα βελτίωσης του υπάρχοντος υλικού, ούτως ώστε ν’ αλληλεπιδράσει η εκπαίδευση με τη νέα τεχνολογία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ο στόχος είναι, το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό να γίνει πιο προσιτό και κατανοητό στους Σπουδαστές, αλλά και η αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχεται για συνεχή βελτίωση, ανανέωση και εμπλουτισμό του υλικού, με στοιχεία από τις ανά τον κόσμο εξελίξεις. Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να επεκταθεί στο σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος.

Τέλος, ένας ακόμη στόχος του Τμήματος, είναι η ανάπτυξη συνεργασίας με την παραγωγή σε διάφορα επίπεδα. Αυτό θεωρείται απόλυτα αναγκαίο, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα άμεσης εξάσκησης των γνώσεων που αποκτούν οι Σπουδαστές, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αλλά και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της αλληλεπίδρασής της με την παραγωγή. Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές συνεργασίες με παραγωγικές μονάδες του Νομού Σερρών, αλλά επιδιώκεται η επέκτασή τους.

 
Scroll Up