Διοικητική Οργάνωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ


Εσωτερικός κανονισμός ΤΕΙ Σερρων

Η διοίκηση του Τμήματος Μηχανολογίας ασκείται από :

  • τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος,
  • το Συμβούλιο του Τμήματος και
  • τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τμήματος και εκπροσώπους – μέλη του Συλλόγου των Σπουδαστών, σε αριθμό ίσο με το 50% του αριθμού των μελών Ε.Π. του Τμήματος, του Προϊσταμένου μη προσμετρούμενου.

Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των Τομέων, έναν εκπρόσωπο – μέλος του Συλλόγου των Σπουδαστών και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Τ.Π..

Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Υπεύθυνος του Τομέα.

Η Γ.Σ. του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη του Ε.Π. του Τομέα και δύο εκπροσώπους – μέλη του Συλλόγου των Σπουδαστών.

 
Scroll Up