Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Άρθρο 18
Γενική Συνέλευση Τμήματος Τ.Ε.Ι.


1. Η Γ.Σ. Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος.

2. Η Γ.Σ. έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα σπουδών του Τμήματος και ιδίως:

α) Καθορίζει τους Τομείς του Τμήματος και τα γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα που ανήκουν στους Τομείς.
β) Εισηγείται την αναστολή διοργάνωσης μαθημάτων ορισμένης κατεύθυνσης ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικών ή προαιρετικών μαθημάτων, αν ο αριθμός αυτών που παρακολουθούν είναι περιορισμένος.
γ) Αποφασίζει την προσωρινή αναπλήρωση των θέσεων που κενώνονται κατά το διάστημα της θητείας των οργάνων και μέχρι την εκλογή των νέων οργάνων ή τη λήξη της θητείας που προβλέπονταν, αν είναι μικρό το διάστημα που απομένει.
δ) Χορηγεί σε μέλη Ε.Π. άδεια για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια κ.λ.π. μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο ή ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997.
ε) Γνωμοδοτεί για τη μετάκληση Ελλήνων ή ξένων επιστημόνων σε κενές θέσεις ή ως επισκεπτών καθηγητών για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή για παροχή ειδικών τεχνικών συμβουλών.
στ) Αποφασίζει την κατανομή των πληρωμένων θέσεων των μελών Ε.Π. στους Τομείς, σε περίπτωση τροποποίησης του γνωστικού αντικειμένου τους ή αναδιάρθρωσής τους.
ζ) Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
η) Προτείνει για τιμητική απονομή ακαδημαϊκών τίτλων σε πρόσωπα εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. ή την απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε μέλη του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή που εξέρχονται της υπηρεσίας και διακρίθηκαν για το έργο και την προσφορά τους.
θ) Εκφέρει, με πρωτοβουλία της ή με πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, γνώμη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Τομέα του Τμήματος ή και τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου Τομέα.

3. Η Γ.Σ. του Τμήματος συνέρχεται τακτικά μεν δύο φορές το εξάμηνο και εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Προϊ-τάμενος του Τμήματος ή το ζητήσει γραπτά το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Αν παρά το αίτη-α αυτό ο Προϊστάμενος του Τμήματος δεν τη συγκαλεί, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή Αντιπρόεδρος που αυτός ορίζει, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί περαιτέρω τις σχετικές πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου του Τμήματος.

4. Για τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λειτουργίας της Γ.Σ. του Τμήματος ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 12 που αφορούν τη λειτουργία της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.

 
Scroll Up