Η Γενική Συνέλευση του Τομέα

Άρθρο 22
Γενική Συνέλευση Τομέα Τ.Ε.Ι.


1. Η Γ.Σ. Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Η Γ.Σ. έχει ως αρμοδιότητες: την εκλογή του Υπεύθυνου Τομέα με τον αναπληρωτή του, τη λειτουργία των εργαστηρίων, την ανάθεση καθηκόντων Υπευθύνου Εργαστηρίου, την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Ε.Π. του Τομέα, την εισήγηση για προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Ε.Π. του Τομέα ή τη μετάκληση Ελλήνων ή ξένων επιστημόνων σε κενές θέσεις ή ως επισκεπτών καθηγητών για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή για παροχή ειδικών τεχνικών συμβουλών, την υποβολή στο Συμβούλιο του Τμήματος γνώμης για τα καθήκοντα και το ωράριο των μελών του Ε.Τ.Π. του Τομέα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και προτάσεων στη Γ.Σ. του Τμήματος για αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών και εξεταστικών μεθόδων, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων μορφωτικών διαλέξεων, αγορά εργαστηριακού και άλλου εξοπλισμού κλπ.

3. Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Υπεύθυνος του Τομέα. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο Πρόεδρός της, αν το ζητήσει γραπτώς το ένα δεύτερο (1/2) των μελών της ή το επιβάλουν επείγουσες ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. Με γραπτή ή προφορική πρόσκληση του Προέδρου της Γ.Σ. που κοινοποιείται δύο ημέρες πριν και σε επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν, καλούνται τα μέλη σε τακτή ημέρα και ώρα για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων.

4. Η συμμετοχή των μελών στη Γ.Σ. είναι υποχρεωτική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι συνεδριάσεις λαμβάνεται πρόνοια να γίνονται σε ημέρα και ώρα που να μην παρακωλύεται ή να μην παρακωλύεται αισθητά το εκπαιδευτικό έργο. Χρέη γραμματέα ασκεί οποιοσδήποτε υπάλληλος ή εκπαιδευτικός του Τομέα που ορίζεται με πράξη του Υπεύθυνου του Τομέα.

 
Scroll Up