Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Άρθρο 20
Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.Ι.


1. Ο Προϊστάμενος Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. και του Συμβουλίου, συγκαλεί τα όργανα αυτά, προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται τα διάφορα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους.
β) Ελέγχει τις ώρες διδασκαλίας και παρουσίας του Ε.Π., του ΕΡΔΙΠ και του προσωπικού του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 του Τμήματος.
γ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

2. Ο Προϊστάμενος Τμήματος ασκεί ακόμα και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των σπουδών του Τμήματος.
β) Μεριμνά για την προμήθεια και κανονική λειτουργία των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων του Τμήματος.
γ) Έχει τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Τομέων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.
δ) Εποπτεύει και καθοδηγεί στο έργο του το Ε.Τ.Π. που υπηρετεί στο Τμήμα και εκφέρει γνώμη, ως δεύτερος κριτής, στις εκθέσεις Υπηρεσιακής τους επίδοσης στο τέλος κάθε χρόνου.
ε) Παρακολουθεί τη διεξαγόμενη εκπαίδευση και συντονίζει το έργο των οργάνων των Τομέων και των εκπαιδευτικών.
στ) Προσυπογράφει τα πτυχία και υπογράφει τα επικυρωμένα αντίγραφά τους.
ζ) Προβαίνει στη συγκρότηση ειδικού γραφείου από εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος για την παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους σπουδαστές σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και της πρακτικής τους άσκησης.
η) Υπογράφει και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία του Τμήματος.
θ) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ήθελε ανακύψει ή προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών, ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει σχέση με αρμοδιότητα άλλου μονομελούς οργάνου του Τμήματος και συμβάλλει στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
ι) Χορηγεί άδεια απουσίας στα μέλη Ε.Π. του Τμήματος μέχρι πέντε (5) ημερών και στα μέλη E.T.Π έως δέκα (10) ημερών.

 
Scroll Up