Ο Σύλλογος των Σπουδαστών

Με την εγγραφή τους στο Τμήμα Μηχανολογίας, οι Σπουδαστές γίνονται αυτόματα μέλη του Σπουδαστικού Συλλόγου, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύονται στα όργανα του Τμήματος, της ΣΤΕΦ και του ΤΕΙ. Ο Σύλλογος Σπουδαστών αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους Σπουδαστές σε μια Σχολή (ΣΤΕΦ ή ΣΔΟ).

Όργανο του Συλλόγου Σπουδαστών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το όποιο λαμβάνει αποφάσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της σπουδαστικής κοινότητας του Ιδρύματος. Το όργανο αυτό αποτελείται από επτά (7) εκπροσώπους, οι όποιοι εκλέγονται από τις σπουδαστικές εκλογές, οι οποίες διενεργούνται μία φορά το χρόνο και σε ημερομηνία κοινή για όλα τα ΤΕΙ της χώρας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται και οι εκπρόσωποι των Σπουδαστών, που συμμετέχουν, την εκάστοτε Ακαδημαϊκή χρόνια, στα όργανα συνδιοίκησης του ΤΕΙ, με σκοπό να υπερασπίζονται και να προασπίζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Σπουδαστών.

Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου Σπουδαστών, το όποιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για το πως και με ποιον τρόπο θα κινηθεί ο Σύλλογος Σπουδαστών, είναι η Γενική Συνέλευση. Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φόρα το εξάμηνο, εκτός και αν υπάρχει κάποιο σοβαρό σπουδαστικό θέμα, το όποιο χρήζει της άμεσης ενημέρωσης όλων των Σπουδαστών, οπότε μπορεί να συγκληθεί και περισσότερες από μία φορές, στην περίπτωση αυτή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Σύλλογος Σπουδαστών, όντας ενεργός οργανισμός (και θεσμός) της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΤΕΙ Σερρών, συμμετέχει ενεργά στα διάφορα δρώμενα, διοργανώνοντας εκδρομές και επισκέψεις εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Ο Σύλλογος Σπουδαστών πρέπει να είναι αχρωμάτιστος και να μην τελεί ως υποχείριο καμίας παράταξής μέσα κι έξω απ’ το χώρο του ΤΕΙ. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να μένει μακριά από κάθε είδους μικροπολιτικά συμφέροντα και να εξυπηρετεί μόνον τα συμφέροντα των Σπουδαστών.

 
Scroll Up