Ο Υπεύθυνος του Τομέα

Άρθρο 23
Υπεύθυνος Τομέα Τ.Ε.Ι.


1. Ο Υπεύθυνος Τομέα συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο που διεξάγει ο Τομέας, μεριμνά για τον εφοδιασμό των σπουδαστών με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βοηθήματα, προτείνει, με εισήγηση του Υπεύθυνου εργαστηρίου, την προδιαγραφή και τις προμήθειες εργαστηριακού εξοπλισμού, φροντίζει για γραφική ύλη, για τις φροντιστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις μαθημάτων, εποπτεύει και καθοδηγεί το έργο των μελών του Ε.Τ.Π. που υπηρετεί στον Τομέα, ελέγχει την καθημερινή παρουσία τους και συντάσσει έκθεση με πρόταση για τη μονιμοποίησή τους, συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις εργασίες της, εισηγείται τα διάφορα θέματα και φροντίζει για την εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεών της.

2. Ο Υπεύθυνος Τομέα έχει μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κατά δύο ώρες την εβδομάδα.

3. Στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής επίδοσης του Ε.Τ.Π., που υπηρετεί στον Τομέα των Τμημάτων της Σχολής, ως πρώτος κριτής.

4. Εγκρίνει στα μέλη Ε.Τ.Π. άδεια έως πέντε (5) ημερών για προσωπικούς λόγους κατά έτος.

5. Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τομέα, και είναι αυτός ο οποίος εισηγείται την ανάθεση του όποιου διδακτικού έργου σε αυτούς.

 
Scroll Up