Το Συμβούλιο του Τμήματος

Άρθρο 19
Συμβούλιο Τμήματος Τ.Ε.Ι.


1. Το Συμβούλιο Τμήματος Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τα μέλη που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Χρέη γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος.

2. Το Συμβούλιο του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες που ο νόμος αναθέτει στο Τμήμα και ειδικότερα:

α) Συντονίζει τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του Τμήματος.
β) Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. κατά Τομέα και κατά βαθμίδα Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.
γ) Υποβάλλει, διαμέσου της Σχολής, στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π. ή Ε.Τ.Π
δ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
ε) Αποφασίζει για όλες τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών.
στ) Αποφασίζει για την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π. και για τα καθήκοντα των μελών του, σύμφωνα με το Π.Δ. 411/84, όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 444/2.10.1993 (ΦΕΚ 184/7.10.1993) ή, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Συμβούλιο Τμήματος της ίδιας ή άλλης Σχολής, για τη συμπλήρωση σε αυτό το Τμήμα του ωραρίου των μελών του Ε.Τ.Π., ύστερα από γνώμη της Γ.Σ. του οικείου Τομέα.
ζ) Ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της.
η) Εκδίδει τις αποφάσεις συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983.
θ) Προτείνει στη Γ.Σ. του Τμήματος να εκφέρει γνώμη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή με 22686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τονομασία Τομέα του Τμήματος ή και τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου Τομέα.
ι) Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τον αναπληρωτή του Προϊσταμένου.

3. Το Συμβούλιο του Τμήματος ασκεί ακόμη και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για τα θέματα που έχουν σχέση με τους εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας ή ωριαία αντιμισθία, του άρθρου 19 του Ν. 1404/ 1983.
β) Εκφέρει γνώμη στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για μερική απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα μελών του Ε.Π.
γ) Εισηγείται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε μέλη του Ε.Π. του Τμήματος.
δ) Προτείνει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. την προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα, την επιλογή αυτών για πλήρωση των θέσεων και εκφέρει γνώμη για τη μονιμοποίησή τους.
ε) Εκφράζει γνώμη για τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών Τμημάτων για τους εργαζόμενους σπουδαστές. στ) Αποφασίζει για το κύρος και την καταλληλότητα των διδακτικών βοηθημάτων (βιβλίων και σημειώσεων) που διανέμονται στους σπουδαστές με βάση έγγραφη εισήγηση μέλους του Ε.Π. του Τμήματος της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας και της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας που κατέχει τακτική θέση. Ανά τριετία ορίζει τριμελή επιτροπή από μέλη Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμίδων που κατέχουν τακτική θέση, για τον έλεγχο των διδακτικών βοηθημάτων και αποφασίζει επί του πορίσματος αυτής.
ζ) Προγραμματίζει την τοποθέτηση των σπουδαστών Τμήματος σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πρακτική άσκησή τους στο επάγγελμα.
η) Καταρτίζει, εγκρίνει και δημοσιεύει τα προγράμματα εξετάσεων και ορίζει τους επιτηρητές.
θ) Προτείνει την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας καθώς και τη σύμπραξη ή συνδιοργάνωση με πανεπιστήμια προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
ι) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που παραπέμπεται στο Συμβούλιο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
ια) Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα που δεν ανάγονται στην αρμοδιότητα άλλων συλλογικών οργάνων του Τμήματος ή που του αναθέτει ο νόμος ή ο Εσωτερικός Κανονισμός.
κ) Εισηγείται στο Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. για την επιλογή σπουδαστών που επιθυμούν να απασχοληθούν στο Τ.Ε.Ι. με αμοιβή.

4. Για τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λειτουργίας του Συμβουλίου του Τμήματος ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 13 που αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.

 
Scroll Up