Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης (1) Επίκουρου Καθηγητή (APP9152) από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή

Σέρρες 04-03-2019

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης (1) Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Σταθμούς και Διατάξεις Παραγωγής Ισχύος και Ενέργειας» (APP9152) από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3848/2010

                                   ανακοινώνεται ότι:

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.4 του αρθ.19 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.70 παρ.3ε του Ν.4386/2016 και το αρθ.4 του Ν.4405/2016, η αριθ. πρωτ. 116/04-03-2019 Εισηγητική Έκθεση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Σταθμούς και Διατάξεις Παραγωγής Ισχύος και Ενέργειας» (APP9152) από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή.-

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 
Scroll Up