Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ

  

Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα

«Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ

 

 

 

ΣΕΡΡΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ 3624/τ.Β/01-10-2019) και ισχύει σήμερα,
 2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Σπουδών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ 4063/τ.Β/22-09-2020) και ισχύει σήμερα,

 

αποφασίζει

ότι, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 23, ο Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του σχετικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που ισχύει, είναι ο κάτωθι:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΡΘΡΟ 1: Κύκλος Σπουδών 

1.1 Ο δεύτερος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι μια αριθμητική τιμή που αποδίδεται σε κάθε μάθημα για να περιγραφεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από τον εκάστοτε φοιτητή για την ολοκλήρωσή του και αντιστοιχεί στις απαιτούμενες ώρες εργασίας (α) κατά τη διδασκαλία του θεωρητικού ή του εργαστηριακού μέρους (εάν υπάρχει) και (β) σε ώρες εργασίας εκτός της αίθουσας (σε βιβλιοθήκη, στο σπίτι, κλπ.), έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του μαθήματος. Όσον αφορά στο δεύτερο κύκλο σπουδών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 28 ώρες εργασίας κατανεμημένες στις 13 εβδομάδες διάρκειας του εκάστοτε εξαμήνου. Με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου αποτιμάται σε 30 πιστωτικές μονάδες, συνάγεται πως ο συνολικός εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας είναι 840 ώρες. Το σύνολο των μαθημάτων κατανέμεται σε δύο (2) Εξάμηνα.

 

ΑΡΘΡΟ 2: Χρονική Διάρκεια των Σπουδών

2.1 Το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το Χειμερινό και το Εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο που ορίζει η Διοίκηση του Ιδρύματος.

2.2 Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, 13 εβδομάδες διδασκαλίας μαθημάτων και μία κενή εβδομάδα πριν από τη σχετική εξεταστική περίοδο. Ήτοι, μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί εξεταστική περίοδος, χρονικής διάρκειας 2 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει χώρα η επαναληπτική εξεταστική περίοδος χρονικής διάρκειας επίσης 2 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τα δύο εξάμηνα. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (όπως, π.χ., φυσικές καταστροφές, πανδημίες, κλπ.), η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τη διάρκεια ή/και τα χρονολογικά όρια των εξαμήνων ή/και των εξεταστικών περιόδων, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής και της Πρυτανείας του Ιδρύματος.

2.3 Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ή μερικής φοίτησης.

Η διάρκεια των σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ ή μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων λαμβάνει χώρα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών, ενώ το τελευταίο εξάμηνο (τρίτο εξάμηνο) διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα διδάσκονται τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα του προγράμματος. Ο ανώτατος χρόνος για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίσθηκε σε τρία (3) πλήρη ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή σε έξη (6) εξάμηνα.  Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες. Στη διάρκεια του εκάστοτε εξαμήνου οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής  και εκπόνηση εργασιών.  Στους φοιτητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις των μαθημάτων με φυσική παρουσία, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.

 

ΑΡΘΡΟ 3: Εισαγωγή στο ΠΜΣ – Δήλωση Εγγραφής

3.1  Η ΣΕ του ΠΜΣ αποφασίζει για τον χρόνο δημοσίευσης στον Τύπο, στο γραφείο της Γραμματείας και στο Διαδίκτυο, σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, η οποία προσδιορίζει: Τον αριθμό των θέσεων στο Πρόγραμμα, το ύψος των διδάκτρων, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ, τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς επίσης, την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία του ΠΜΣ και διατίθενται ηλεκτρονικά μέσα από τον δικτυακό τόπο του Τμήματος και του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Επίσης για την καλλίτερη και πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την συνεργασία του ΠΜΣ με το έντυπο και ηλεκτρονικό περιοδικό «Days of Art in Greece», μέσα από τις σελίδες του οποίου προβάλλεται ενημερωτικό υλικό, άρθρα, εργασίες, ερευνητικές δραστηριότητες αλλά και οι προσκλήσεις που αφορούν το ΠΜΣ. Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ είτε με ηλεκτρονική υποβολή είτε τον αποστέλλουν ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: Έντυπη αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο Πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ αν προέρχεται από Ίδρυμα της αλλοδαπής), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα Πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος, δύο συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν), αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) και αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές. Η Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό στην Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων, που συγκροτείται από τη Συνέλευση του Τμήματος ειδικά για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Κατά τη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο αναγράφονται (κατ’ αλφαβητική σειρά) όλοι οι υποψήφιοι, καθώς επίσης και το σύνολο των αξιολογικών μορίων που συγκέντρωσαν. Η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα κατά τη φάση της αξιολόγησης να ζητήσει από υποψηφίους διευκρινιστικά στοιχεία επί των αρχικά κατατεθέντων δικαιολογητικών τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός Μορίων
1 Βαθμός βασικού Πτυχίου (βαθμός × 3,5) 35
2 Βαθμός Πτυχίου Μηχανολογικής Κατεύθυνσης 10
3 Κατοχή δεύτερου Πτυχίου (βαθμός × 0,5) 5
4 Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος 10
5 Επαγγελματική εμπειρία σχετική με ΑΠΕ (ε: έτη)

(ε ≤ 2 : 5 μόρια, ε = 3 – 4 : 8 μόρια, ε ³ 5 : 10 μόρια)

10
6 Επιστημονικό έργο σχετικό με ΑΠΕ (δ: δημοσιεύσεις)

(δ ≤ 2 : 10 μόρια, δ = 3 – 4 : 15 μόρια, δ ³ 5 : 20 μόρια)

20
7 Συστατικές Επιστολές (δύο) 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Το πλήθος των αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τον τελικό πίνακα των 25 επιτυχόντων κατ’ αξιολογική σειρά, με βάση το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε ο εκάστοτε υποψήφιος. Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι που δεν προκρίθηκαν, μπορούν να λάβουν γνώση της συνολικής επίδοσής τους κατ’ ιδίαν, είτε στο Γραφείο της Γραμματείας του ΠΜΣ, είτε κατόπιν αιτήσεως της ηλεκτρονικής αποστολής της. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν, επίσης γραπτώς, εντός 15 ημερών, εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επόμενους του πίνακα επιτυχόντων, κατά σειρά αξιολόγησης. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το Πτυχίο των οποίων είναι αναγνωρισμένο από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Ακολούθως, στο εν λόγω ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή/και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι εκ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών (με σαφή σειρά προτεραιότητας, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, κ.ά.), καθώς επίσης και αυτοτελών Τμημάτων Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Φυσικών ή/και Ενεργειακών Πόρων, και Φυσικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχιούχων αντίστοιχων Τμημάτων πρώην ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 34 (παρ. 2) του Ν. 4485/2017, απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται σε επαρκή δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης επιστημονικού κειμένου.

 

ΑΡΘΡΟ 4: Μαθήματα και Κατηγορίες Μαθημάτων

Το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης

α. Οι σπουδές στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ περιλαμβάνουν:

(α) Υποχρεωτικά Μαθήματα: Είναι συνολικά δέκα (10) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων εκμετάλλευσης ΑΠΕ. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες (ECTS).

(β) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο (τρίτο) εξάμηνο σπουδών (είτε στο πέμπτο εξάμηνο για την περίπτωση της μερικής φοίτησης) και ισοδυναμεί με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες (ECTS).

Τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ποσοτικά στοιχεία Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  Αριθμός     ECTS
Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη του Διπλώματος 10 60
Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 90 90
Μαθήματα 1ου εξαμήνου υποχρεωτικά 5 30
Μαθήματα 2ου εξαμήνου υποχρεωτικά 5 30
Διπλωματική Εργασία (Υ), εκπονείται κατά το 3ο ή το 5ο εξάμηνο 1 30
   

Συμπερασματικά, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ, ο εκάστοτε φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει, επιτυχώς, δέκα (10) μαθήματα, από το 1ο έως και το 2ο εξάμηνο των σπουδών του, και να εκπονήσει την υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία του κατά το τελευταίο (3ο για την πλήρη φοίτηση ή 5ο για τη μερική φοίτηση) εξάμηνο των σπουδών του. Ο ακριβής τρόπος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του Τμήματος (http://mech.ihu.gr/courses/msc/diplomatiki/).

β. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: Θεωρητικές Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης, Εργαστηριακές Ασκήσεις. Οι φοιτητές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

γ. Διδακτικές μονάδες: Κάθε μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι πιστωτικές μονάδες, οι οποίες κατανέμονται σε κάθε μάθημα, αποτελούν ένα μέτρο του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός Ακαδημαϊκού Προγράμματος από τον εκάστοτε φοιτητή. Το σύνολο των αποδιδόμενων πιστωτικών μονάδων (ή μονάδων ECTS: European Credits Transfer System) του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ είναι ενενήντα (90), και σε κάθε ένα από τα δύο (2) εξάμηνα φοίτησης αντιστοιχούν τριάντα (30) ECTS. Επισημαίνεται ότι, στην Ελλάδα, μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας την εβδομάδα.

δ.  Βαθμολογία Μαθημάτων: Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται στην αριθμητική κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0 – 10), με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5).

Το αναλυτικό περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, έχει ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ΩΔ ΦΕ ΔΜ/ECTS
101 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 3 0 3 12 6
102 Προηγμένα Υλικά 3 0 3 12 6
103 Υπολογιστική Μηχανική 3 0 3 12 6
104 Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κόστους 3 0 3 12 6
105 Ειδικά Θέματα Μετάδοσης Θερμότητας 3 0 3 12 6
Σύνολο 15 0 15 60 30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ΩΔ ΦΕ ΔΜ/ECTS
201 Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση 3 0 3 12 6
202 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 3 0 3 12 6
203 Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 3 0 3 12 6
204 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι 3 0 3 12 6
205 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ 3 0 3 12 6
Σύνολο 15 0 15 60 30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ΩΔ ΦΕ ΔΜ/ECTS
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 60 30
Σύνολο   60 30

Υπόμνημα:         Θ:           Θεωρία                                                ΦΕ:        Φόρτος Εργασίας

ΩΔ:        Ώρες Διδασκαλίας          ΔΜ:       Διδακτικές Μονάδες (ECTS)

 

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το Πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), προερχόμενοι εκ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών (με σαφή σειρά προτεραιότητας, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, κ.ά.), καθώς επίσης και αυτοτελών Τμημάτων Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Φυσικών ή/και Ενεργειακών Πόρων, και Φυσικών Επιστημών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι είκοσι πέντε (25) άτομα, ετησίως.

 

ΑΡΘΡΟ 5: Ενημέρωση Φοιτητών – Θεσμός του Συμβούλου Σπουδών 

5.1 Το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για κάθε έναν νεοεισαχθέντα μεταπτυχιακό φοιτητή, προκειμένου αυτός να παράσχει κατευθύνσεις και συμβουλές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

5.2 Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών είναι να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

 • Ενημερώνει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ΠΜΣ για το περιεχόμενο των μαθημάτων, για ότι αφορά στη συμμετοχή τους σε εργαστήρια, για την αξιοποίηση των υποδομών των Εργαστηρίων του Τμήματος, τους τρόπους αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθημάτων, τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε σειρές ασκήσεων, σε εξειδικευμένες εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου, κ.ά., ήτοι, σε θέματα και διαδικασίες που θα βοηθήσουν τον εκάστοτε φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα του εξαμήνου, καθώς επίσης και στους σχετικούς τρόπους αναζήτησης των πηγών από την αντίστοιχη βιβλιογραφία.
 • Ενημερώνει τους φοιτητές που του ανατέθηκαν για το περιεχόμενο των υποχρεωτικών μαθημάτων, για την συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στην εκπόνηση εξαμηνιαίων εργασιών, στη συμμετοχή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης.

Επιπλέον, ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών επιμελείται και όλα τα παρακάτω:

 • Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
 • Επιλογή θέματος Διπλωματικής ή άλλων εργασιών.
 • Διδακτορικές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα, και το εξωτερικό).
 • Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, ελεύθερο

επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).

 • Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.
 • Θέματα που πιθανώς ανακύψουν με συγκεκριμένους διδάσκοντες του ΠΜΣ.
 • Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές του (φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, κ.ά.).

5.3 Ο Σύμβουλος Σπουδών υποχρεούται να διαθέτει λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών που του έχουν ανατεθεί και να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των σπουδών τους. Επιπλέον, ανακοινώνει στην προσωπική ιστοσελίδα του, αλλά και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, κάποια συγκεκριμένη ώρα συζήτησης με τους φοιτητές που συμβουλεύει. Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι συναντήσεις, πραγματοποιούνται τόσο κατ’ ιδίαν όσο και σε ομάδες φοιτητών, όταν αφορούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η πρώτη συνάντηση (συνάντηση υποδοχής) συνιστάται να οριστεί μέσα στον πρώτο μήνα από την επίσημη έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Επόμενες συναντήσεις θα ορίζονται σε από κοινού συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΟΜΕΑ των Τμημάτων θα πρέπει να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους και να λαμβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους.

5.4 Κατά την άσκηση όλων όσων αναφέρονται στις Παραγράφους 5.3 και 5.4, ισχύει η νομοθεσία που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών και η υποχρέωση της τήρησης της εμπιστευτικότητας, η οποία συνεχίζεται και με τη λήξη των καθηκόντων του Συμβούλου Σπουδών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 6: Χρόνος και Κατανομή της Διδασκαλίας

6.1 Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (παραπάνω), απεικονίζει τη συνολική διάρκεια απασχόλησης του φοιτητή σε αίθουσα διδασκαλίας για το συγκεκριμένο μάθημα (για παραδόσεις, εργαστήρια, ασκήσεις πράξης, κλπ.) και δεν επιτρέπεται να παραβιάζεται από τον διδάσκοντα, είτε λόγω παράλειψης είτε με σημαντική υπέρβαση του αριθμού των σχετικών ωρών ανά εβδομάδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αναγκαίας αναπλήρωσης ωρών μαθήματος λόγω απρόβλεπτης ματαίωσης. Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε ματαίωση μαθήματος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

6.2 Το εκάστοτε ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται κατά τρόπο, ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να εξασφαλίζεται η συνέχεια στην παρακολούθηση των μαθημάτων, χωρίς κενά για τους φοιτητές.

6.3 Οι διδάσκοντες του Τμήματος οφείλουν να ορίζουν και να τηρούν τις προβλεπόμενες (τουλάχιστον) δύο (2) ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές. Οι ώρες πρέπει να αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων προσβάσιμο σε όλους τους φοιτητές ή/και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Την ευθύνη της τήρησης αυτής της διάταξης έχει η Συνέλευση του Τμήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 7: Συγγράμματα και βοηθήματα

Το εκπαιδευτικό έργο υποστηρίζεται με τα αντίστοιχα διδακτικά βοηθήματα, τα οποία έχουν συγγράψει οι διδάσκοντες του ΠΜΣ και χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές.

Επιπλέον το ΠΜΣ διαθέτει στην ειδική βιβλιοθήκη του επαρκή αριθμό αντιγράφων από ελληνικά και ξενόγλωσσα συγγράμματα διεθνώς καταξιομένων επιστημόνων στην επιστημονική περιοχή του κάθε μαθήματος, τα οποία μπορούν οι φοιτητές να δανείζονται προκειμένου να τα μελετήσουν ή να τα συμβουλευθούν για την εκπόνηση των εξαμηνιαίων εργασιών τους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όπου μπορούν να αναζητήσουν βιβλιογραφία σχετική με τα αντικείμενα των μαθημάτων τους.

Τέλος οι διδάσκοντες ανεβάζουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης του ΔΙΠΑΕ (e-learning) στον αντίστοιχο κωδικό του μαθήματός τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα που διδάσκουν (συγγράμματα, προτεινόμενη βιβλιογραφία κλπ.)

 

ΑΡΘΡΟ 8: Αξιολόγηση από τους φοιτητές

Μετά τη συμπλήρωση της 9ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου, μέσω των ιστοσελίδων της ΜΟΔΙΠ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες των μαθημάτων που παρακολουθούν, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου των σπουδών, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος και τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 9: Αξιολόγηση της Επίδοσης των Φοιτητών

9.1 Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ολοκληρώνεται με την τελική εξέταση μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου. Η τελική εξέταση του φοιτητή στα μαθήματα μπορεί να συνδυάζεται και με σύστημα συνεχούς ελέγχου γνώσεων (συμμετοχή σε ενδιάμεσες εξετάσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και θέματα, κλπ.) που δικαιούται να εφαρμόζει ο διδάσκων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου διδασκαλίας.  Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου, για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά. Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να εξεταστούν: (α) κατά την περίοδο Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, (β) κατά την περίοδο Ιουνίου στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, και (γ) κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, στα οποία απέτυχαν τις δύο πρώτες περιόδους.

9.2 Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, αποκλειστικά και μόνο μέσα στις συγκεκριμένες εξεταστικές περιόδους και τις αντίστοιχες καθοριζόμενες από το Τμήμα ημερομηνίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Προγράμματος Εξετάσεων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους υπεύθυνους διδάσκοντες, μπορεί να μεταθέσει την ημερομηνία εξέτασης κάποιου μαθήματος.

9.3 Ο διδάσκων ενός μαθήματος οφείλει να δείχνει το γραπτό σε κάθε φοιτητή/τρια που θα το ζητήσει, κατά την ώρα που έχει ορίσει σαν ώρα επαφής με τους φοιτητές και να εξηγεί τα λάθη και τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε αυτό.

9.4 Ένας/μία φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβαθμολόγηση ενός γραπτού του/της, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: (α) Αρχικά οφείλει να δει το γραπτό του/της και να ακούσει τις εξηγήσεις του διδάσκοντα –βαθμολογητή. (β) Εάν δεν ικανοποιηθεί από τις εξηγήσεις του διδάσκοντα κάνει αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος με το αίτημα της αναβαθμολόγησης του γραπτού. Η Συνέλευση ορίζει μία Επιτροπή διδασκόντων, με αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο του μαθήματος στο οποίο ανήκει το προς αναβαθμολόγηση γραπτό, στην οποία δεν ανήκει ο διδάσκων – βαθμολογητής, η οποία εξετάζει και βαθμολογεί το γραπτό. Ο βαθμός αυτός είναι τελικός.

9.5 Εάν φοιτητής/τρια αποτύχει σε περισσότερα από ένα μαθήματα του εξαμήνου, τότε διαγράφεται αυτόματα και οριστικά από το ΠΜΣ. Επίσης εάν αποτύχει και για δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, διαγράφεται αυτόματα και οριστικά από το ΠΜΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 10: Τελικές Εξετάσεις 

10.1 Υπό την επιφύλαξη των λοιπών ορισμών του παρόντος άρθρου, οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος είναι γραπτές.

10.3 Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στις εξετάσεις με τη φοιτητική ταυτότητά τους ή, σε περίπτωση απώλειας αυτής, με οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους.  Πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ο διδάσκων ή οι επιτηρητές οφείλουν να κάνουν προσεκτικό έλεγχο της ταυτότητας του κάθε συμμετέχοντος στις εξετάσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 11: Διεξαγωγή των Εξετάσεων

11.1 Στα κείμενα των θεμάτων εξέτασης που διανέμονται στους φοιτητές κατά τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται σαφής αριθμητική ένδειξη για τις μονάδες βαθμού που αντιστοιχούν σε κάθε θέμα εξέτασης καθώς και σε καθένα από τα επιμέρους ερωτήματα.

11.2 Τα θέματα που επιλέγονται από τον διδάσκοντα πρέπει να διερευνούν την κριτική αφομοίωση των γνώσεων από τους φοιτητές, να είναι ανάλογα με το επίπεδο σπουδών που παρέχονται και να είναι δυνατό να απαντηθούν μέσα στον οριζόμενο χρόνο με βάση την ύλη και τις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος.

11.3 Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

(α)  Η γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί από δύο έως τρεις ώρες.

(β) Το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής.

(γ) Η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, γίνεται την ίδια ώρα για όλους τους φοιτητές του μαθήματος.

(δ) Ο εκάστοτε διδάσκων οφείλει να διαμορφώνει τα θέματα εξετάσεων με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αντιγραφής ή φαλκίδευσης του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας με τεχνολογικά μέσα.

(ε) Ο διδάσκων οφείλει να είναι παρών στους χώρους των εξετάσεων, βοηθώντας στην απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους.

 (στ) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές απαγορεύεται να επιχειρούν αντιγραφή απαντήσεων ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο φαλκίδευσης του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και να προσκομίζουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, βοηθήματα, σημειώσεις (εφόσον αυτά δεν επιτρέπονται από τον διδάσκοντα) ή/και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Κάθε προσπάθεια χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική συμπεριφορά σε βάρος του εξεταζόμενου. Ακόμη, οι εξεταζόμενοι φοιτητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ως «πρόχειρο» ένα χωριστό φύλλο. Σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων αυτών επιβάλλεται, ως μέτρο εσωτερικής τάξης για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας, ο μηδενισμός του γραπτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη κυρώσεων.

 (ζ) Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του υπευθύνου του μαθήματος για δώδεκα (12) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

 

ΑΡΘΡΟ 12: Βαθμολογία – Λήψη Διπλώματος

13.1 Οι διδάσκοντες οφείλουν να παραδίδουν στη Γραμματεία της Σχολής τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης.

13.2 Σε όλα τα μαθήματα, το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσεων του φοιτητή εκφράζεται αριθμητικά με βαθμούς από το μηδέν (0) έως το δέκα (10), με ελάχιστη υποδιαίρεση βαθμού το ένα εκατοστό (0.01). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η αποτυχία σημειώνεται με βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα και 9/10 (4.9) και η επιτυχία με βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10).

13.3 Τα αποτελέσματα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και οι βαθμοί είναι προσβάσιμοι στους φοιτητές από το σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας. Σε περίπτωση αναγραφής της βαθμολογίας σε πίνακα που είναι προσβάσιμος στο σύνολό του από όλους τους φοιτητές, αναγράφεται μόνον το μάθημα, ο αριθμός ειδικού μητρώου και η βαθμολογία, χωρίς αναφορά  ονοματεπωνύμων.

13.4 Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ο φοιτητής περατώνει υποχρεωτικά τον δεύτερο κύκλο σπουδών του στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και του απονέμεται ως τίτλος σπουδών το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, μόλις συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και έχει ολο-κληρώσει την επιτυχή εξέτασή του στο σύνολο των προβλεπόμενων μαθημάτων.

13.5 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δύνανται επίσης να συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (όπως, π.χ., το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus), σε εκτέλεση σύμβασης που συνάπτει το ΔΙΠΑΕ με το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που θα τους υποδεχτεί για να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους. Τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής αναγνωρίζονται, εάν και εφόσον έχουν εγκριθεί και αντιστοιχισθεί από τον υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus και τη Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό του Erasmus.

13.6 Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται στην αριθμητική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10) με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5). Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται στην προσέγγιση των δύο δεκαδικών ψηφίων της μονάδας. Ακολούθως, ο Βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Όπου, β1, β2, …, βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής και δ1, δ2, …, δν, είναι οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σημειωτέον ότι στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η Διπλωματική Εργασία, η οποία αποτιμάται με 30 ECTS.

Ο/Η τελειόφοιτος του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ ανακηρύσσεται κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» εάν και εφόσον συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 10 μαθήματα και την υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία του. Ο ποιοτικός χαρακτηρισμός του Βαθμού Διπλώματος έχει ως ακολούθως:

8,50 10,00 Άριστα
6,50 8,49 Λίαν Καλώς
5,00 6,49 Καλώς

Κλίμακα Ποιοτικού Χαρακτηρισμού Βαθμολογίας

 

13.8 Το αντίγραφο Διπλώματος συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που περιγράφει τη φύση, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο απόφοιτος, δίνει την κλίμακα κατανομής των βαθμών, τη βαθμολογική κατάταξή του και τη γενική ταξινόμηση του τίτλου του. Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται επίσης στην αγγλική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 14: Ορκωμοσία

14.1 Φοιτητής/τρια που εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις ορκίζεται ενώπιον του/της Κοσμήτορα και του/της Προέδρου του Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. Η ορκωμοσία γίνεται, με αυτοπρόσωπη παρουσία των αποφοίτων, σε τελετή που λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του Αντίγραφου Διπλώματος, καθώς και της επίσημης μεμβράνης του. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται στους αποφοίτους Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους.

14.2 Η επίσημη μεμβράνη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης εκδίδεται άπαξ, φέρει τα προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια μέχρι την ορκωμοσία του/της, υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη μεγάλη σφραγίδα του Πανεπιστημίου.

 

ΑΡΘΡΟ 16: Πειθαρχικά Παραπτώματα

16.1 Τα πειθαρχικά παραπτώματα ορίζονται από τον Κανονισμό του Ιδρύματος. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως:

(i) η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων,

(ii) η λογοκλοπή και η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο της επιστημονικής ενασχόλησης,

(iii) η εκ προθέσεως πρόκληση βλάβης στην περιουσία του Ιδρύματος και του Τμήματος.

(iv) η απρεπής συμπεριφορά προς οποιοδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας,

(v) η άσκηση λεκτικής ή σωματικής βίας εις βάρος οποιουδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας,

(vi) η εκτέλεση ενός ποινικού αδικήματος μέσω του οποίου βλάπτεται σοβαρά η εικόνα και το κύρος του Τμήματος ή του Ιδρύματος συνολικά.

16.2 Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και τον βαθμό της υπαιτιότητας και καθορίζονται από τον Κανονισμό του Ιδρύματος.

16.3 Η Συνέλευση και ο Πρόεδρος του Τμήματος έχουν την αρμοδιότητα να διαπιστώσουν τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων, ενώ ο Πρόεδρος έχει την δυνατότητα να επιβάλει τις προ-βλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.

16.4 Σε περίπτωση αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων προβλέπεται ποινή αποκλεισμού από όλα τα μαθήματα της επόμενης εξεταστικής περιόδου. Ιδιαίτερες περιπτώσεις αντιγραφών όπως πλαστοπροσωπίες, ή υποτροπή του ίδιου φοιτητή, εξετάζονται από την Πρυτανεία, ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος, για επιβολή ενδεχομένως μεγαλύτερης ποινής.

 

ΑΡΘΡΟ 17: Τήρηση και Αναθεώρηση του Παρόντος Κανονισμού

17.1 Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος υπόκειται στις προβλέψεις των Κανονισμών του ΔΙΠΑΕ.

17.2 Εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετικά, ο παρών Κανονισμός Σπουδών μπορεί να συμπληρωθεί, να τροποποιηθεί ή και να αναθεωρηθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και τη σύμφωνη γνώμη της Πρυτανείας του Ιδρύματος.