ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023 Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» μέχρι την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2022 (15:00).

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (M.Sc.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους διπλωματούχους (ή/και τελειόφοιτους) Πανεπιστημίων (και πτυχιούχους πρώην ΤΕΙ), που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@mech.ihu.gr  Όσοι επιλεγούν να φοιτήσουν, θα πρέπει στην συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά στην γραμματεία του Τμήματος, τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν ( ΔΙΠΑΕ- Γραμματεία Μηχανολόγων Μηχανικών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124-Πανεπιστημιούπολη Σερρών) .

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα αξιο-ποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ επανίδρυσης 3624/Β/2019) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο  κύκλος σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Πανεπιστημιούπολη των Σερρών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων (και πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το Δίπλωμα των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το Δίπλωμά τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων. έστω κι αν εκκρεμεί η ορκωμοσία.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών (πλήρους φοίτησης) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 Διδακτικές μονάδες /ECTS εκ των οποίων, στα δύο πρώτα διεξάγονται μαθήματα, ενώ κατά το τρίτο λαμβάνει χώρα η εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.400 € και η πληρωμή τους λαμβάνει χώρα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την εγγραφή, η δεύτερη με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου και η 3η με την έναρξη της Διπλωματικής Εργασίας.

Με στόχο την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» προσφέρει, κάθε χρόνο, μια υποτροφία εισαγωγής σε αυτό, με κριτήριο το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που θα λάβουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Με αυτήν, ο εκάστοτε υπότροφος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του Α’ εξαμήνου των σπουδών του, ήτοι, 800 € (ανά κύκλο σπουδών).

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ορίζεται από την Παρασκευή 5 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή  4 Σεπτεμβρίου 2022 .

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο του Προγράμματος http://engineering.teiser.gr/msc, καθώς επίσης και στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Λεμονίδου Δέσποινα τηλ. 2321049124 & κ. Ντόκα Μελπομένη, τηλ.: 23210-49125 email : info@mech.ihu.gr  ).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναστάσιος Μωυσιάδης

Καθηγητής