Μαθήματα Επιλογής Ενεργειακού Τομέα (6ο Εξάμηνο)

Βιομηχανική Ψύξη

Θεωρητικό μέρος:

 • Ψυκτικά μίγματα & κυκλικές λειτουργίες.
 • Ψυκτικές μονάδες συμπιεστή.
 • Ψυκτικές μονάδες απορρόφησης και ακροφυσίου ατμού.
 • Ψυκτικές μονάδες κύκλου αερίου και ανοικτού κύκλου.
 • Σωληνώσεις, μηχανές, συσκευές, εξαρτήματα & ψυκτικοί χώροι.
 • Εφαρμογές της ψύξης στη βιομηχανία, πύργοι ψύξης & ψυκτικά μέσα.
 • Οικιακά και βιομηχανικά ψυγεία.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Εργαστηριακές μετρήσεις σε οικιακή ψυκτική συσκευή.
 • Εργαστηριακές μετρήσεις σε αντλία θερμότητας.
 • Κατασκευή θερμοδυναμικών διαγραμμάτων καταγραφής θερμοδυναμικών κύκλου (π.χ. p-h) σε φύλλα εργασίας.

 

Τεχνική Φυσικών Διεργασιών

Θεωρητικό μέρος:

 • Ορισμός και παραδείγματα φυσικών/μηχανικών και θερμικών διεργασιών.
 • Μέθοδοι υπολογισμού εναλλάκτη θερμότητας χωρίς αλλαγή φάσης. Διαστασιολόγηση.
 • Θερμοδυναμική μιγμάτων, ισοζύγια μάζας & ενέργειας.
 • Μηχανικές διεργασίες διαχωρισμού. Είδη φίλτρων.
 • Υπολογισμός αντοχής κλειστών δοχείων και εξαρτημάτων αυτών. Κανονισμοί.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Εργαστηριακές μετρήσεις σε οικιακή ψυκτική συσκευή.
 • Εργαστηριακές μετρήσεις σε αντλία θερμότητας.
 • Κατασκευή θερμοδυναμικών διαγραμμάτων καταγραφής θερμοδυναμικών κύκλου (π.χ. p-h) σε φύλλα εργασίας.

 

 
Scroll Up