Μαθήματα Επιλογής Κατασκευαστικού Τομέα (6ο Εξάμηνο)

Πειραματική Αντοχή Υλικών

Θεωρητικό μέρος:

Δοκιμή εφελκυσμού: Περιγραφή συσκευής εφελκυσμού – εκτέλεση πειράματος. Τύποι διαγραμμάτων εφελκυσμού. Χάραξη διαγράμματος εφελκυσμού – προσδιορισμός χαρακτηριστικών σημείων διαγράμματος και συναφών ιδιοτήτων του υλικού για όλκιμη και ψαθυρή θραύση.

Δοκιμή Θλίψης: Περιγραφή συσκευής -εκτέλεσης πειράματος. Χάραξη διαγράμματος θλίψης. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Δοκιμή Λυγισμού: Περιγραφή συσκευής – εκτέλεση πειράματος. Κρίσιμο φορτίο λυγισμού, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Δοκιμή Στρέψης: Περιγραφή συσκευής – εκτέλεση πειράματος. Χάραξη διαγράμματος στρέψης.

Δοκιμή Κάμψης: Περιγραφή συσκευής – εκτέλεση πειράματος. Μέτρηση υποχωρήσεων λόγω κάμψης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Μέτρηση Παραμορφώσεων: Μέτρηση παραμορφώσεων και μεγίστων τάσεων με χρήση ηλεκρομηκυνσιομέτρων. Περιγραφή πειραματικής διάταξης – εκτέλεση πειράματος.

Δοκιμή Μέτρησης Σκληρότητας: Η μέθοδος Brinell. Περιγραφή συσκευής – εκτέλεση πειράματος σκληρομέτρησης κατά Brinell. Η μέθοδος σκληρομέτρησης κατά Rockwell. Περιγραφή συσκευής – εκτέλεση πειράματος.

Δοκιμή κρούσης κατά Charpy: Περιγραφή συσκευής – εκτέλεση πειράματος. Δοκιμή κόπωσης: Περιγραφή μεθόδων – εκτέλεσης πειράματος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Μη καταστροφικός έλεγχος υλικών: Περιγραφή των μεθόδων και συσκευών και ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Εργαστηριακό μέρος:

Εκτέλεση πειραμάτων από τους σπουδαστές στις παραπάνω εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών των αντίστοιχων δοκιμίων.

Βιομηχανικές Μετρήσεις – Αυτόματος Έλεγχος

Θεωρητικό μέρος:

 • Εισαγωγή.
 • Περιοχές ενδιαφέροντος και εφαρμογών των αισθητηρίων οργάνων.
 • Τύποι και χαρακτηριστικά αισθητήρων (Ανίχνευση προσέγγισης, αισθητήρες γραμμικής και γωνιακής μετατόπισης, επιτάχυνσης, παραμόρφωσης, δύναμης, πίεσης, ροής, θερμοκρασίας, απόστασης).
 • Συσκευές λήψης δεδομένων.
 • Μετατροπείς A/D.
 • Διασύνδεση αναλογικών αισθητήρων με Η/Υ.
 • Λήψη σήματος.
 • Επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων.
 • Σφάλματα μετρήσεων.
 • Αρχές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
 • Μαθηματική περιγραφή και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων.
 • Συνάρτηση μεταφοράς και δομικά διαγράμματα.
 • Ευστάθεια δυναμικών συστημάτων.
 • Προσαρμοστικός έλεγχος (adaptive control).
 • Βασικές διατάξεις ελέγχου.
 • Μικροελεγκτές (micro-controller).
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC).
 • Βιομηχανικά δίκτυα και συστήματα SCADA.
 • Σύνδεση Η/Υ με μετρητικές διατάξεις για την συλλογή και επεξεργασία σημάτων σε πραγματικό χρόνο και τον εν συνεχεία έλεγχο συσκευής βάσει των συνεχώς μετρουμένων μεγεθών.
 • Εποπτεία και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων.

Εργαστηριακό μέρος:

Εκπόνηση από τους σπουδαστές εργαστηριακών εφαρμογών με χρήση αισθητηρίων οργάνων για την λήψη μετρητικών σημάτων και επεξεργασία των δεδομένων για τον έλεγχο απλών μηχανολογικών εφαρμογών.

 

 
Scroll Up