Μαθήματα Επιλογής Κατασκευαστικού Τομέα (7ο Εξάμηνο)

CAD/CAE

Θεωρητικό μέρος:

 • Τρισδιάστατος χώρος.
 • Ορισμός ακμών, ευθειών, επιφανειών, στερεών.
 • Παραμετρική μοντελοποίηση στερεάς γεωμετρίας.
 • Μέθοδοι ανταλλαγής γεωμετρικών και τεχνολογικών δεδομένων μεταξύ συστημάτων CAD/CAE.
 • Ουδέτερα αρχεία IGES & STEP.
 • Έλεγχος και δημιουργία τοπολογίας γεωμετρικών δεδομένων σε συστήματα CAE.
 • Είδη πεπερασμένων στοιχείων.
 • Δημιουργία 3D πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων και έλεγχος ποιότητας πλέγματος.
 • Ορισμός οριακών συνθηκών και φορτίων.
 • Μορφές ανάλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (στατική, δυναμική, θερμική, συνδυασμένη, γραμμική & μη γραμμική).
 • Εφαρμογές συστημάτων πεπερασμένων στοιχείων για ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων.
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση γεωμετρίας μοντέλου.

Εργαστηριακό μέρος:

Εφαρμογή των ενοτήτων του θεωρητικού μέρους μέσω παραδειγμάτων και εφαρμογών σχεδιομελέτης και βελτιστοποίησης μηχανολογικών τεμαχίων και κατασκευών με χρήση συστημάτων CAD/CAE.

 

Σχεδιασμός Μηχανολογικών Κατασκευών

Θεωρητικό μέρος:

 • Σύλληψη της ιδέας.
 • Έννοιες μηχανολογικών συστημάτων.
 • Στάδια εργασίας στο σχεδιασμό μηχανολογικών κατασκευών.
 • Σχεδιασμός ενός προϊόντος ή μιας σύνθετης μηχανολογικής διάταξης.
 • Αναζήτηση, ανάλυση, επιλογή, αξιολόγηση, βελτιστοποίηση πιθανών λύσεων.
 • Εκπόνηση σχεδιομελέτης.
 • Βασικοί κανόνες διαμορφώσεως.
 • Καταμερισμός έργου στα επιμέρους τεμάχια.
 • Κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες τυποποιήσεως, παραγωγής και συναρμολόγησης.
 • Αναγνώριση λαθών και βελτιστοποίηση του προϊόντος.
 • Μέσα που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νέου προϊόντος.
 • Τα κυριότερα υλικά που χρησιμοποιούνται στις μηχανολογικές κατασκευές.
 • Ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος.
 • «Κύκλος Ζωής» προϊόντος.

Εργαστηριακό μέρος:

Εκπόνηση από τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σχεδιομελέτης μιας σύνθετης μηχανολογικής κατασκευής, μιας διάταξης ή ενός μηχανολογικού προϊόντος με εφαρμογή των αρχών και των φάσεων του μηχανολογικού σχεδιασμού.

 

Χυτεύσεις – Συγκολλήσεις

Θεωρητικό μέρος:

Χυτεύσεις

 • Χύτευση υλικών.
 • Φαινόμενα κατά τη στερεοποίηση και κρυστάλλωση του υλικού (πυρήνωση, ανάπτυξη, περιτηκτική και ευτηκτική στερεοποίηση, διαφορισμός).
 • Χυτευσιμότητα.
 • Μέθοδοι χύτευσης.
 • Χυτόπρεσες και εργαλεία χύτευσης.
 • Συστήματα τροφοδοσίας.
 • Μεταλλογραφικός και μη καταστροφικός έλεγχος χυτών.

Συγκολλήσεις

 • Είδη συνδέσεων.
 • Θερμική πηγή.
 • Πυκνότητα θερμοροής.
 • Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη.
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συγκολλήσεων.
 • Συγκολλητικότητα των υλικών.
 • Συγκολλήσεις τήξεως.
 • Συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου και προστασία με αδρανή αέρια.
 • Κανονισμοί ηλεκτροδίων.
 • Οξυγονοκολλήσεις.
 • Συγκόλληση με Plasma.
 • Συγκόλληση με Laser.
 • Συγκόλληση με Δέσμη Ηλεκτρονίων.
 • Συγκολλήσεις με πίεση.
 • Συγκόλληση ετερογενής.
 • Συμβολισμός συγκολλήσεων.
 • Προετοιμασία των άκρων των προς συγκόλληση τεμαχίων.
 • Μορφές ραφών.
 • Πάχος ραφών.
 • Παραμορφώσεις κατά τη συγκόλληση, εσωτερικές τάσεις.
 • Ελαττώματα ραφών συγκολλήσεων.
 • Ποιοτικός έλεγχος των Συγκολλήσεων.
 • Κριτήρια επιλογής της μεθόδου συγκόλλησης.
 • Μέτρα ασφαλείας κατά τη συγκόλληση.

Εργαστηριακό μέρος:

Εκπόνηση εργαστηριακών χυτεύσεων και συγκολλήσεων από τους σπουδαστές και ποιοτικός έλεγχος των παραγομένων δοκιμίων.

 

Συστήματα Παραγωγής – Ρομποτική

Θεωρητικό μέρος:

 • Συστήματα παραγωγής με ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές.
 • Συστήματα παραγωγής CIM.
 • Τυποποιημένοι τρόποι διασύνδεσης επιμέρους συνιστωσών συστημάτων CIM.
 • Χωροθέτηση εργαλειομηχανών.
 • Διακίνηση κοπτικών εργαλείων.
 • Ιδιοσυσκευές συγκράτησης.
 • Μεταφορικές διατάξεις.
 • Αρχές συστημάτων συναρμολόγησης.
 • Μετρητικές μηχανές με ψηφιακή καθοδήγηση (CMM).
 • Μη-συμβατικές τεχνολογίες συστημάτων παραγωγής.
 • Αντίστροφη μηχανική (Reverse Enginnering), Rapid prototyping, Rapid tooling.

Ρομποτική 

 • Ιστορική επισκόπηση.
 • Περιοχές ενδιαφέροντος και εφαρμογών της Ρομποτικής.
 • Δομή του ρομπότ.
 • Συνιστώσες.
 • Κατηγορίες ρομπότ.
 • Το μηχανικό μέρος.
 • Βαθμοί ελευθερίας.
 • Γεωμετρικές μορφές ρομποτικών βραχιόνων.
 • Καρπός, Αρπάγη.
 • Κινητήριοι μηχανισμοί ρομποτικών συστημάτων: Πνευματικοί – Υδραυλικοί επενεργητές.
 • Ηλεκτρικοί επενεργητές: Βηματικοί κινητήρες, Τύποι, οδήγηση, ιδιαιτερότητες.
 • Κινητήρες συνεχούς ρεύματος, Οδήγηση, Μειωτήρες στροφών. Αισθητήρες κατάλληλοι για ρομποτικά συστήματα.
 • Έλεγχος χαμηλού επιπέδου: Σερβοέλεγχος μιας άρθρωσης, Βασική δομή του συστήματος κλειστού βρόχου, Τροφοδότηση ταχύτητας, επιτάχυνσης, Προφίλ κίνησης, Υλοποίηση.
 • Συντονισμένος έλεγχος αρθρώσεων.
 • Έλεγχος μονοπατιού.

Εργαστηριακό μέρος:

Εκπόνηση από τους σπουδαστές εργαστηριακών εφαρμογών με χρήση.

 

Μηχανικές Διαμορφώσεις

Θεωρητικό μέρος:

 • Μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων.
 • Θεωρία πλαστικότητας.
 • Κριτήρια διαρροής.
 • Τυποποιημένες μηχανικές δοκιμασίες για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών ιδιοτήτων όλκιμων μετάλλων.
 • Επίδραση της θερμοκρασίας και της ανισοτροπίας των υλικών κατά την πλαστική παραμόρφωση.
 • Εργαλεία μηχανικών διαμορφώσεων.
 • Ταξινόμηση των κατεργασιών διαμορφώσεων.
 • Τεχνολογικά στοιχεία των κατεργασιών: σφυρηλασίας, έλασης, διέλασης, ολκής, αποτύπωσης, απότμησης, βαθειάς κοίλανσης, και κάμψης.
 • Βασικές γνώσεις λειτουργίας και τεχνολογικά στοιχεία των υδραυλικών και μηχανικών πρεσών.
 • Ελαττώματα κατεργασμένων τεμαχίων, Παραμένουσες τάσεις.
 • Τριβή, φθορά και λίπανση εργαλείων σε κατεργασίες μηχανικών διαμορφώσεων.
 • Αριθμητικές μέθοδοι προσομοίωσης κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού και ελάσματος με πλαστική παραμόρφωση.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή κοπτικών και διαμορφωτικών καλουπιών.

Ασκήσεις πράξης:

Υπολογισμός των βασικών παραμέτρων των παραπάνω κατεργασιών μορφοποίησης μηχανολογικών τεμαχίων με πλαστική παραμόρφωση υλικού.

 

Θερμικές και Επιφανειακές Κατεργασίες Μετάλλων

Θερμικές κατεργασίες:

 • Ανόπτηση (πλήρης, μερική, εξομάλυνσης, ομογενοποίησης, ανακρυστάλλωσης, αποτατική).
 • Βαφή και επαναφορά, μέσα βαφής και τάσεις ρηγμάτωσης.
 • Μαρτενσιτική βαφή.
 • Μαρτενσιτικός μετασχηματισμός.
 • Φλογοβαφή.
 • Επαγωγική βαφή. Διαγράμματα ΤΤΤ και CCΤ.
 • Επαναφορά απλών και κραματωμένων μεταλλικών υλικών.
 • Ο ρόλος των στοιχείων κραμάτωσης.
 • Σκλήρυνση με γήρανση του υλικού.
 • Δομικές μεταβολές κατά τη γήρανση.
 • Θερμοδυναμική της καθίζησης.

Επιφανειακές κατεργασίες:

 • Ενανθράκωση, εναζώτωση, νιτροεναθράκωση, επινικελίωση, κυάνωση, βορίωση, χρωμίωση, αλουμινίωση, γαλβανισμός, ανοδίωση, φωσφάτωση.
 • Επιφανειακές επικαλύψεις και επιμεταλλώσεις (PVD, CVD, LCVD, Plasma spray, Thermal spray, HVOF)

 

 
Scroll Up