Περίγραμμα Μαθημάτων – 1ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι

Λογισμός μιας Μεταβλητής: 

Συναρτήσεις: πεδίο ορισμού, πεδίο τιμών, άρτια και περιττή συνάρτηση, σύνθετη και αντίστροφη συνάρτηση, είδη συναρτήσεων – πολυωνυμικές, εκθετικές, λογαριθμικές, τριγωνομετρικές, υπερβολικές και οι αντίστροφές τους. Όρια.

Παράγωγοι: Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων, παραγώγιση σύνθετης, πεπλεγμένης και αντίστροφης συνάρτησης, λογαριθμική παραγώγιση.

Εφαρμογές των παραγώγων: Θεώρημα Rolle και μέσης τιμής, μελέτη συνάρτησης – ακρότατες τιμές, διαστήματα μονοτονίας, σημεία καμπής, διαστήματα καμπυλότητας. Επίλυση ορίων με τον κανόνα του de l’ Hospital. Αναπτύγματα Taylor και Mc Laurin.

Αόριστα ολοκληρώματα: Μέθοδοι ολοκλήρωσης – ολοκλήρωση με αντικατάσταση, ολοκλήρωση κατά παράγοντες. Ορισμένα ολοκληρώματα, θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού.

Εφαρμογές των ορισμένων ολοκληρωμάτων: Εμβαδόν επίπεδου χωρίου, έργο δυνάμεως, έργο αντιστρεπτής μεταβολής.

Άλγεβρα: 

Πολυώνυμα: Βασικές έννοιες, διαίρεση πολυωνύμων, εύρεση ριζών – πραγματικές και μιγαδικές ρίζες.

Διανύσματα: Βασικές έννοιες και κανόνες χειρισμού διανυσμάτων, πράξεις μεταξύ διανυσμάτων, το εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, το εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, εφαρμογές.

Πίνακες: Βασικοί ορισμοί, είδη πινάκων και εφαρμογές, πράξεις μεταξύ πινάκων, πολλαπλασιασμός πινάκων, ταυτοτικός πίνακας, ανάστροφος πίνακα, ομοιότητα πινάκων, εύρεση αντίστροφου πίνακα με γραμμοπράξεις.

Ορίζουσες: Βασικές ιδιότητες, υπολογισμός ορίζουσας αντιστρέψιμου πίνακα.

Γραμμικά συστήματα: Επίλυση γραμμικών συστημάτων 3×3 και 4×4 – με τη μέθοδο Kramer, με τη μέθοδο του αντίστροφου πίνακα.

Φυσική Ι

Θεωρητικό μέρος:
 
Εισαγωγή: κανόνες χειρισμού διανυσμάτων, παραγώγων και ολοκληρωμάτων. Κινηματική και Δυναμική του υλικού σημείου: νόμοι του Νεύτωνα, απλές κινήσεις, έργο, ενέργεια, ισχύς, ορμή, αρχές διατήρησης της ενέργειας – ορμής.
 
Δυναμική Στερεού Σώματος: μεταφορική και στροφική κίνηση, στροφορμή, αρχές διατήρησης. Μηχανικές
 
Ιδιότητες Ρευστών: πίεση – υδροστατική πίεση, ατμοσφαιρική, εσωτερική τριβή, ροή ιδανικών ρευστών. Ταλαντώσεις – Κύματα: ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση, σύνθεση ταλαντώσεων, αμείωτη και φθίνουσα ταλάντωση.
 
 
 
Εργαστηριακό μέρος:
 

 • Εισαγωγή – εξάσκηση  στη θεωρία σφαλμάτων.
 • Πειραματική διερεύνηση διαφόρων φυσικών φαινομένων από το χώρο της Μηχανικής και Θερμότητας από ομάδες δύο σπουδαστών, γραφική ή/και αναλυτική επεξεργασία των μετρήσεων – εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων, εκτίμηση της ποσοτικής ακρίβειας των τελικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της θεωρίας σφαλμάτων.
 • Παράδοση ολοκληρωμένης γραπτής εργασίας από κάθε σπουδαστή χωριστά (θεωρητικό υπόβαθρο, πειραματική διαδικασία, πρωτόκολλα μέτρησης, γραφικές παραστάσεις, αξιολόγηση των μετρήσεων, σχόλια – παρατηρήσεις).

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

 • Φύση των Υλικών. (δομή της ύλης, χημικές ενώσεις, χημικοί δεσμοί).
 • Δομή των στερεών. (κρυσταλλικά στερεά, κρυσταλλικά συστήματα, επίπεδα, άξονες, σημεία και διευθύνσεις).
 • Μέταλλα. (κρυσταλλική δομή, κρυστάλλωση των μετάλλων, ατέλειες).
 • Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. (παραμορφώσεις, αντοχή, ερπυσμός, δυσθραυστότητα, φθορά και σκληρότητα των υλικών).
 • Μηχανική συμπεριφορά των μετάλλων. (τάση και παραμόρφωση, δοκιμασία εφελκυσμού, ενδοτράχυνση, ανακρυστάλλωση, κόπωση).
 • Ηλεκτρικές ιδιότητες των μετάλλων.
 • Θερμικές ιδιότητες των μετάλλων.
 • Κράματα
 • Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων.
 • Κεραμικά υλικά.
 • Σύνθετα υλικά.
 • Πολυμερή.

Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό

Θεωρητικό μέρος:

 • Ιστορική εξέλιξη.
 • Οι γενιές των υπολογιστών.
 • Εισαγωγή στα βασικά μέρη του επεξεργαστή, ανάλυση της μνήμης ROM και RAM.
 • Βασικές έννοιες των Windows.
 • Δεδομένα και Πληροφορίες.
 • Αναπαράσταση δεδομένων, κώδικες υπολογιστών.
 • Δομή και λειτουργία του Η/Υ.
 • Μητρική κάρτα και κάρτες επέκτασης, συνδεσμολογία και καλώδια, τύποι καλωδίων, τρόποι μετάδοσης δεδομένων, κεντρική μνήμη.
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
 • Βασικές λειτουργίες επεξεργαστή.
 • Περιφερειακές μονάδες.
 • Συμπίεση-Αποσυμπίεση αρχείων.
 • Προστασία από ιούς. Περιβάλλον εργασίας Ασφάλεια και Υγεία.
 • Πνευματικά δεδομένα και προσωπικά Δεδομένα.

 

Εργαστηριακό μέρος:

 • Διαχείριση αρχείων και φακέλων, αντιγραφή φακέλων- αρχείων- αντικειμένων.
 • Εισαγωγή στο word, μορφοποιήσεις στο word, προεπισκόπηση και εκτυπώσεις, πίνακες και περιγράμματα, γραφικά στο word, τεχνικές σελιδοποίησης.
 • Εισαγωγή στο excel.
 • Βιβλία και φύλλα, δομή φύλλων, δεδομένα φύλλων, μορφοποιήσεις.
 • Τύποι στο excel.
 • Μαθηματικοί τελεστές.
 • Συναρτήσεις του excel.
 • Γραφήματα, εφαρμογές με το excel.
 • Εισαγωγή στο PowerPoint.
 • Δημιουργία παρουσίασης.
 • Μορφοποιήσεις στο PowerPoint.
 • Εφαρμογές με το PowerPoint.

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Θεωρητικό μέρος:

 • Εισαγωγή στο μηχ/γικό σχέδιο (σκοπός και διαίρεση). Όργανα και χαρτί σχεδίασης. Υπόμνημα σχεδίου. Κατάλογος τεμαχίων. Κλίμακες μηχ/γικού σχεδίου. Είδη γραμμών. Γραφή γραμμάτων και αριθμών. Δίπλωμα σχεδίων.
 • Γεωμετρικές κατασκευές. Κανονικά πολύγωνα εγγεγραμμένα σε κύκλο. Κατασκευή έλλειψης , σπείρας του Αρχιμήδη, έλικας.
 • Γενικά για την κατασκευή σχεδίων. Κεντρική ,παράλληλη, ορθογώνια παράλληλη προβολή. Προβολή σημείου, ευθείας, επιπέδου, στερεού σε ένα, δύο και τρία προβολικά επίπεδα. Παράσταση αντικειμένου σε όψεις.
 • Κανόνες τοποθέτησης των διαστάσεων σε συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα. Παρατηρήσεις και παραδείγματα για την τοποθέτηση των διαστάσεων.
 • Ολικές τομές, ημιτομές, σύνθετη και μερική τομή, κατάκλιση. Λεπτομέρειες και γενικές παρατηρήσεις για την σχεδίαση των τομών.
 • Ποιότητες επιφανειών και σύμβολα κατεργασίας. Ανοχές και συναρμογές. Παραδείγματα συναρμογών.
 • Είδη σχεδίων. Σκαρίφημα, συνοπτικό, κατασκευαστικό σχέδιο. Κατάλογος τεμαχίων. Αριθμός σχεδίου.
 • Αξονομετρικά σχέδια και τοποθέτηση διαστάσεων σε αυτά.
 • Λαμαρινοκατασκευές. Τομές στερεών κυλίνδρων. Τομή κυλινδρικού αγωγού από πλάγιο επίπεδο, γωνία κυλινδρικού αγωγού, κατασκευή καμπύλης κυλινδρικού αγωγού, συναρμογή ορθογώνιας διατομής σε κυκλική κλπ. Αναπτύγματα όλων των παραπάνω.

 

Εργαστηριακό μέρος:

 • Σχεδίαση ειδών γραμμών, γραμμάτων και αριθμών.
 • Σχεδίαση γεωμετρικών κατασκευών.
 • Σχεδίαση από αξονομετρικά σχέδια και πρότυπα των απαραίτητων όψεων, τομών, κατακλίσεων.
 • Τοποθέτηση διαστάσεων και συμβόλων κατεργασίας.
 • Σχεδίαση αξονομετρικών σχεδίων και τοποθέτηση διαστάσεων.
 • Σχεδίαση αναπτυγμάτων λαμαρινοκατασκευών.
 • Σχεδίαση σκαριφήματος και τοποθέτηση διαστάσεων.

 

Παράδοση σχεδίου από κάθε σπουδαστή χωριστά, ανά εβδομάδα.

Οικονομοτεχνική Ανάλυση

 • Έννοια του κόστους.
 • Στοιχεία οικονομικού ισοζυγίου και χρονικές αναγωγές οικονομικών μεγεθών.
 • Κοστολόγηση επένδυσης, δείκτες κόστους, μέθοδοι εκτίμησης κόστους.
 • Κοστολόγηση παραγωγής, ολικό κόστος προϊόντος.
 • Αξιολόγηση και αποδοτικότητα επενδύσεων, νεκρό σημείο, παραγωγικότητα.
 • Οργανωτικά σχήματα παραγωγής και επιπτώσεις τους στο κόστος.
 • Αρχές γραμμικού και χρονικού προγραμματισμού.
 • Παραδείγματα σε κατασκευαστικές και ενεργειακές εφαρμογές.
 • Αναπτυξιακός νόμος.

 

 
Scroll Up