Περίγραμμα Μαθημάτων – 3ο Εξάμηνο

Αριθμητική Ανάλυση

Θεωρητικό μέρος:

Σφάλματα υπολογισμών: Βασικές έννοιες, είδη σφαλμάτων, μετάδοση σφάλματος κατά τους αριθμητικούς υπολογισμούς.

Προσεγγιστικές εκφράσεις συναρτήσεων: Το συμπτωτικό πολυώνυμο και τα πολυώνυμα των Taylor και Mc Laurin, εφαρμογές σε αριθμητικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων – ολοκλήρωση συναρτήσεων σε μη κλειστή μορφή.

Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων: Εύρεση ριζών – μέθοδος των regula falsi, μέθοδος των Newton-Raphson.

Αριθμητική παρεμβολή: Γραμμική παρεμβολή, πλήρης παρεμβολή με τη μέθοδο του Newton. Διπλή γραμμική παρεμβολή.

Αριθμητική παραγώγιση: Γραμμική παραγώγιση, πλήρης παραγώγιση με τη βοήθεια του συμπτωτικού πολυωνύμου του Newton.

Αριθμητική ολοκλήρωση: Μέθοδος του τραπεζίου, μέθοδος του Cotes.

Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης: Η μέθοδος του Euler, η μέθοδος του Taylor, η μέθοδος των Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης.

Εργαστηριακό μέρος:

Χρήση προγραμμάτων Η/Υ και στατιστικών πακέτων για επίλυση προβλημάτων της ειδικότητας.

 

Μηχανική ΙΙ

 • Βασικές έννοιες μηχανικής των υλικών. Διαγράμματα σ-ε
 • Αξονικός εφελκυσμός – θλίψη
 • Διαξονικός εφελκυσμός – θλίψη
 • Επίπεδη ένταση και Επίπεδη Παραμόρφωση
 • Ροπές Αδρανείας τυχαίας διατομής
 • Κάμψη δοκού
 • Ελαστική Γραμμή
 • Στρέψη δοκού
 • Λυγισμός
 • Διπλή και Ασσύμετρη κάμψη
 • Σύνθετη Καταπόνηση
 • Ενεργειακές Μέθοδοι
 • Υπερστατικοί φορείς

 

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

Θεωρητικό μέρος:

 • Απεικόνιση και συμβολισμός των κοχλιοσυνδέσεων.
 • Απεικόνιση και συμβολισμός των συγκολλήσεων.
 • Σχεδιασμός και απεικόνιση των οδοντωτών τροχών, των τροχαλιών και των αλυσοτροχών.
 • Σχεδίαση των συνοπτικών σχεδίων με την κατάσταση τεμαχίων (μειωτήρες, μετάδοση κινήσεως).
 • Σχεδίαση των κατασκευαστικών σχεδίων.
 • Σχεδίαση δικτύων σωληνώσεων.
 • Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι.
 • Ειδικά σχέδια εγκαταστάσεων.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Εφαρμογή όλων των ενοτήτων του θεωρητικού μέρους με κατάλληλες ασκήσεις για κάθε ενότητα.
 • Σχεδίαση σε Η/Υ σύνθετης άσκησης πράξης για περαιτέρω εξάσκηση και αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών.

 

Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών

Θεωρητικό μέρος:

 • Διαγράμματα φάσεων.
 • Το σύστημα σιδήρου-άνθρακα (Fe-C). Θερμικές κατεργασίες χαλύβων, διαγράμματα ισόθερμου μετασχηματισμού.
 • Χαλυβοκράματα.
 • Χυτοσίδηροι.
 • Μη σιδηρούχα κράματα (αργιλίου, χαλκού, μαγνησίου, νικελίου, ψευδαργύρου).
 • Διεργασίες μετάλλων και κραμάτων.
 • Διάβρωση και οξείδωση των υλικών.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Πειραματικές ασκήσεις εργαστηρίου.
 • Χύτευση κραμάτων, κοπή και δημιουργία δοκιμίων, παρατήρηση δοκιμίων στο στερεοσκόπιο και μικροσκόπιο και χαρακτηρισμός αυτών, πειραματικός προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό, μέτρηση σκληρότητας και φθοράς.

 

Θερμοδυναμική

Βασικές Έννοιες: Θερμοδυναμικά καταστατικά μεγέθη και μεγέθη διεργασίας, καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων, απόλυτη θερμοκρασία.

1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής: διατύπωση για κλειστά και ανοιχτά συστήματα, υπολογισμός έργου και θερμότητας.

2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής: κυκλικές διεργασίες, κύκλος Carnot, εντροπία, έργο σκεδάσεως.

Εφαρμογές του 1ου και 2ου Νόμου: ιδανικά αέρια, συμπιεστές, αεροστρόβιλοι (κύκλοι Joule και Ericson), εμβολοφόρες μηχανές εσωτερικής καύσεως (κύκλοι Otto, Diesel και Seiliger).

Ατμοί: χαρακτηριστικά μεγέθη υδρατμού, πίνακες και διαγράμματα υδρατμού- διάγραμμα h-s του Mollier, κύκλοι εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος με υδρατμό (Clausius-Rankine), ψυκτικοί κύκλοι (συμπιέσεως και απορρόφησης).

Μείγματα αερίων: ιδανικά αέρια μείγματα, μείγματα αερίων και ατμών, υγρός αέρα, διάγραμμα h-x του Mollier. Καύση.

 

Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος

 • Οργάνωση της ασφάλειας εργασίας.
 • Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
 • Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Πυρασφάλεια.
 • Ασφάλεια διακινήσεων και αποθηκεύσεων.
 • Ειδικά θέματα διαφόρων μηχανών και εγκαταστάσεων.
 • Αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Νόμοι, στατιστικές και οργανισμοί σχετικοί με την ασφάλεια εργασίας και τα ατυχήματα.
 • Εννοια του περιβάλλοντος και της προστασίας του.
 • Οικολογική – κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση από τη ρύπανση και ιδιωτικοοικονομικό κόστος αντιρρύπανσης.
 • Προσδιορισμός ανεκτού επιπέδου ρύπανσης. Κανονισμοί και νομοθεσία.
 • Αερολύματα και λοιποί αέριοι βιομηχανικοί ρυπαντές.
 • Μηχανικός εξοπλισμός αντιρρύπανσης.
 • Υγρά απόβλητα.
 • Γενικά περί βιολογικής επεξεργασίας (BOD, COD, βιοχημικοί αντιδραστήρες).
 • Πρωτογενής καθαρισμός, δευτερογενής καθαρισμός.
 • Τριτογενής καθαρισμός.
 • Διάθεση ιλύος – Ενεργειακή αξιοποίηση (παραγωγή βιοαερίου).
 • Ανάκτηση υλικών.
 • Επεξεργασία αποβλήτων ειδικών βιομηχανιών.
 • Στερεά απορρίματα.
 • Μέθοδοι διάθεσης, αξιοποίησης ενεργειακής και ανάκτησης υλικών.
 • Άλλες μορφές ρύπανσης.
 • Ρύπανση μεγάλων συστημάτων.
 • Φυσικός αυτοκαθαρισμός και τεχνητός καθαρισμός.
 • Προσομοίωση και μοντέλα.

 

 
Scroll Up