Περίγραμμα Μαθημάτων – 5ο Εξάμηνο

Μετάδοση Θερμότητας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στους τρόπους μετάδοσης θερμότητας

Μετάδοση θερμότητας με αγωγή: Μόνιμη μονοδιάστατη μετάδοση θερμότητας σε επίπεδο τοίχωμα, κυλινδρικό τοίχωμα, σφαιρικό τοίχωμα, σύνθετο τοίχωμα.

Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή: Ροή ιξώδους ρευστού. Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων συναγωγής. Αδιάστατοι αριθμοί. Ελεύθερη συναγωγή σε άπειρο – πεπερασμένο χώρο. Εξαναγκασμένη συναγωγή πάνω από επίπεδες πλάκες, στο εσωτερικό – εξωτερικό αγωγών. Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία. Απορρόφηση και εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μέθοδοι υπολογισμού θερμορροών που ανταλλάσσονται με ακτινοβολία. Μετάδοση θερμότητας κατά την αλλαγή φάσης: βρασμός – συμπύκνωση. Εναλλάκτες θερμότητας.

Συντελεστής θερμοπερατότητας: διάφορα είδη ροών σε εναλλάκτες θερμότητας.

 

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Θεωρητικό μέρος:

1. Oδοντοκινήσεις

 • Περιγραφή της γεωμετρίας και κινηματικής των οδοντοκινήσεων. Kατασκευή οδοντοκινήσεων, βλάβες, υλικά κατασκευής, σφάλματα κατασκευής, λίπανση. Yποκοπές και μετατόπιση κατατομής.
 • Περιγραφή της ευθείας μετωπικής οδόντωσης και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Περιγραφή της πλάγιας μετωπικής οδόντωσης και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Περιγραφή της ευθείας κωνικής οδόντωσης και ανάπτυξη του τρόου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Περιγραφή της οδόντωσης με ατέρμονα – κορώνα και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Περιγραφή των πλανητικών συστημάτων και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού τους. Παραδείγματα εφαρμογής.

2. Iμαντοκινήσεις

 • Περιγραφή της γεωμετρίας και κινηματικής των ιμαντοκινήσεων. Tρόποι προέντασης, υλικά κατασκευής τροχαλιών και ιμάντων.
 • Περιγραφή της ιμαντοκίνησης με επίπεδο ιμάντα και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Περιγραφή της ιμαντοκίνησης με τραπεζοειδή ιμάντα (κανονικό και στενό) και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Περιγραφή της ιμαντοκίνησης με οδοντωτό ιμάντα και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.

3. Aλυσοκινήσεις

 • Περιγραφή της γεωμετρίας και κινηματικής των αλυσοκινήσεων. Yλικά κατασκευής των αλυσοτροχών και των αλυσίδων. Λίπανση των αλυσοκινήσεων. Φαινόμενο πολυγώνου. Φθορά της αλυσίδας και των τροχών.
 • Περιγραφή της αλυσοκίνησης με απλή ή πολλαπλή αλυσίδα και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της. Παραδείγματα εφαρμογής.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Πρακτική εξάσκηση με τα παραπάνω στοιχεία, για την απόκτηση ανάλογων εμπειριών.
 • Επεξεργασία σχεδιομελέτης μιας εγκατάστασης μεταφοράς κίνησης με οδοντωτούς τροχούς, αλυσίδες και ιμάντες με τους αντίστοιχους υπολογισμούς και τα σχέδια.

 

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Θεωρητικό μέρος:

 • Περιγραφή της εγκατάστασης μηχανικού ανελκυστήρα σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.
 • Περιγραφή της εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.
 • Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.
 • Περιγραφή της εγκατάστασης καυσίμου αερίου σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.
 • Περιγραφή της θερμομόνωσης και της εγκατάστασης θέρμανσης σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.
 • Περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.

Εργαστηριακό μέρος:

Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη των παραπάνω εγκαταστάσεων.

 

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ

Θεωρητικό μέρος:

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Κοπή των μετάλλων
2. Συνθήκες κοπής
3. Υλικά εργαλείων κοπής
4. Δυνάμεις και ισχύς κοπής
5. Ποιότητα κατεργασμένων επιφανειών με κοπή

Β. ΤΟΡΝΟΙ

1. Βασικά μέρη παράλληλου τόρνου
2. Συγκράτηση αντικειμένων στον τόρνο
3. Εργαλεία και συνθήκες κοπής στον τόρνο
4. Είδη τόρνευσης
5. Υδραυλικοί αντιγραφείς

Γ. ΦΡΕΖΟΜΗΧΑΝΕΣ

1. Γενικά
2. Φρεζομηχανές UNIVERSAL
3. Κοπτικά εργαλεία
4. Συνθήκες κοπής
5. Κοπή οδοντωτών τροχών (διαιρέτης)

Δ. ΔΡΑΠΑΝΑ

1. Γενικά
2. Είδη δραπάνων
3. Κοπτικά εργαλεία δραπάνων
4. Συνθήκες κοπής

Ε. ΠΛΑΝΕΣ

1. Γενικά
2. Βασικά μέρη και λειτουργία εγκάρσιας πλάνης
3. Συνθήκες κοπής
4. Εργασίες που εκτελούνται στην πλάνη

ΣΤ. ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΑ

1. Γενικά
2. Κοπτικά εργαλεία
3. Συνθήκες κοπής
4. Είδη εργασιών

Εργαστηριακό μέρος:

Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια του εργαστηρίου εκπαιδεύονται τόσο στον χειρισμό των παραπάνω εργαλειομηχανών, πραγματοποιώντας ένα σύνολο από δέκα διαφορετικές ασκήσεις, όσο και σε θεωρητικά αντικείμενα που άπτονται της τεχνολογίας των κατεργασιών. Οι ασκήσεις είναι τέτοιες που για να πραγματοποιηθούν ο κάθε σπουδαστής αναγκαστικά υποχρεούται να κάνει χρήση σχεδόν όλων των δυνατοτήτων των εργαλειομηχανών παίρνοντας όχι απλώς μια γεύση της διαδικασίας κατασκευής ενός τεμαχίου, αλλά με τους προβληματισμούς που του γεννιούνται στην προσπάθειά του να δώσει απαντήσεις, καταλαβαίνει πλήρως τις δυσκολίες στην σειρά κατεργασίας και διαμορφώνει άποψη για την ροή κατεργασίας. Έτσι στο τέλος είναι έτοιμος σαν μηχανικός να καθοδηγήσει τον χειριστή των εργαλειομηχανών.

 

Ηλεκτρικές Μηχανές

Θεωρητικό μέρος:

Βασικές έννοιες και φαινόμενα ηλεκτρομαγνητισμού.

Μηχανές συνεχούς ρεύματος, γεννήτριες και κινητήρες: αρχή λειτουργίας, κατασκευαστικά στοιχεία, τάση, εσωτερική ροπή, συμπεριφορά για διάφορους τύπους διέγερσης, υπό φορτίο. Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος, σύγχρονων και ασύγχρονων. Ημιτονοειδή κατανεμημένα μαγνητικά πεδία διακένου, μαγνητικά πεδία σε μηχανές πολλαπλών μαγνητικών πόλων, εσωτερικά κατασκευαστικά στοιχεία.

Σύγχρονες μηχανές: κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, συγχρονισμός και εκκίνηση για γεννήτρια και κινητήρα.

Ασύγχρονες μηχανές: πλεονεκτήματα, αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά επαγωγικής μηχανής, εκκίνηση και έλεγχος ταχύτητας των ασύγχρονων κινητήρων.

 

Εργαστηριακό μέρος:

Γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύματος: Συνδεσμολογίες, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής κινητήρων συνεχούς ρεύματος, σύστημα WARD-LEONARD.

Σύγχρονη γεννήτρια και κινητήρας: Συνδεσμολογίες, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, διόρθωση συντελεστή ισχύος.

Ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα: Τρόποι εκκίνησης. Ασύγχρονος δακτυλιοφόρος κινητήρας: Χαρακτηριστικές, μέτρηση απωλειών και βαθμού απόδοσης. Εγκατάσταση και σύνδεση κινητήρα.

Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες (με αντίσταση – με πυκνωτή) : Τρόποι εκκίνησης – Αλλαγή φοράς περιστροφής. Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως μονοφασικών – Αλλαγή φοράς περιστροφής.

 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

Θεωρητικό μέρος:

Αρχές λειτουργίας, κατάταξη και περιγραφή των στοιχείων MEK. Δομή, συγκρότηση και υλικά ΜΕΚ. Kύκλοι λειτουργίας, βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και παρελκόμενα. Κατασκευαστικές και λειτουργικές παράμετροι: ροπή, μέση πίεση, έργο, ισχύς, διάφοροι βαθμοί απόδοσης, κατανάλωση. Συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων. Θερμοχημεία μιγμάτων αέρα – καυσίμου. Μελέτη θεωρητικών κύκλων λειτουργίας με αέρα και με μίγμα αέρα – καυσίμου. Συμβατικά και εναλλακτικά καύσιμα. Διαδικασία εναλλαγής των αερίων: ογκομετρικός βαθμός απόδοσης, ροή δια μέσου των βαλβίδων, εναπομένον καυσαέριο, σάρωση, ροή δια μέσου των θυρίδων, υπερπλήρωση. Ρύθμιση παροχής καυσίμου: απαιτήσεις μίγματος, σχηματισμός μίγματος, εξαεριωτής, συστήματα έγχυσης στις μηχανές Otto και Diesel. Καύση στις μηχανές otto και diesel: κανονική και κρουστική καύση, ποιότητα καυσίμων, αριθμός οκτανίου, αριθμός κετανίου. Λειτουργικά χαρακτηριστικά μηχανών Otto και Diesel, φυσικής αναπνοής και υπερπληρούμενων. Κριτήρια επιλογής ΜΕΚ, βλάβες, συντήρηση. Ειδικοί τύποι ΜΕΚ.

 

Εργαστηριακό μέρος:

Εξαγωγή, έλεγχος, επανατοποθέτηση διαφόρων εξαρτημάτων. Μελέτη της κατασκευαστικής διαμόρφωσης των εξαρτημάτων αυτών. Μελέτη συστημάτων ψύξης, λίπανσης, σχηματισμού μίγματος αέρα – καυσίμου, έναυσης. Εξωτερικός και εσωτερικός χρονισμός.

 

 
Scroll Up