Περίγραμμα Μαθημάτων – 6ο Εξάμηνο

Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Ι

Θεωρητικό μέρος:

 • Στοιχεία θερμομόνωσης κτιρίων.
 • Περιγραφή, μελέτη και υπολογισμοί των βασικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Αναφορά στα σύγχρονα εξελιγμένα συστήματα των παραπάνω εγκαταστάσεων με παραδείγματα εφαρμογής τους.
 • Λύση αριθμητικών προβλημάτων μέρους ή συνόλου πραγματικών εγκαταστάσεων.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Εφαρμογές θερμομόνωσης – θέρμανσης και εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών.
 • Έλεγχοι και μετρήσεις λεβήτων.

 

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Θεωρητικό μέρος:

 • Έννοια του Αυτοματισμού – εισαγωγή ΣΑΕ – Παραδείγματα από την πράξη της τεχνολογίας.
 • Μαθηματικά μοντέλα υπολογισμού ΣΑΕ – χρήση ετασχηματισμού Laplace & συναρτήσεων μεταφοράς – άλγεβρα Boole και πινάκων.
 • Εφαρμογή δομικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων ροής σήματος στην ανάλυση αυτοματισμών.
 • Συστατικές μονάδες ηλεκτρικών αυτοματισμών.
 • Σχεδίαση και σύνθεση ηλεκτρικών αυτοματισμών.
 • Συστατικές μονάδες πνευματικών – υδραυλικών αυτοματισμών.
 • Σχεδίαση και σύνθεση πνευματικών – υδραυλικών αυτοματισμών.
 • Συστατικές μονάδες ηλεκτρονικών αυτοματισμών.
 • Χρήση μικροεπεξεργαστών και μικροϋπολογιστών στους αυτοματισμούς.
 • Σχεδίαση και σύνθεση PLC αυτοματισμών.
 • Σύνθεση αυτοματισμών.
 • Διατάξεις ρύθμισης.
 • Σύγχρονη θεωρία ΣΑΕ.
 • Εφαρμογές αυτοματισμού στη βιομηχανία (CIM).
 • Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου παραγωγής, συστήματα συλλογής πληροφοριών – επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού.

Εργαστηριακό μέρος:

Σχεδίαση, σύνθεση και εφαρμογή αυτοματισμών με:

 • Υδραυλικά συστήματα
 • Πνευματικά συστήματα
 • Ηλεκτρικά συστήματα
 • Συνδυασμούς τους καθώς επίσης με τη χρήση PLC και PC.

Προγραμματισμό μικροεπεξεργαστών και μικροϋπολογιστών ως τμημάτων βιομηχανικών αυτοματισμών.
Ασκήσεις στη χρήση πλήρων αυτοματισμών της πράξης.

 

Μηχανουργικές Κατεργασίες με ψηφιακή καθοδήγηση

Θεωρητικό μέρος:

Εισαγωγή στον προγραμματισμό εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση (αριθμητικό έλεγχο), Συστήματα αριθμητικού ελέγχου, Συστήματα συντεταγμένων, Μέθοδοι παρεμβολής συντεταγμένων για τη ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών, Γλώσσα προγραμματισμού ΕΙΑ/ΙSO (G-code), Αυτόματοι κύκλοι κατεργασιών, Διαχείριση εργαλείων και αντιστάθμιση, Δομή αρχείου CLDATA, Τελικοί επεξεργαστές, Επικοινωνία Η/Υ και ψηφιακά καθοδηγούμενης Εργαλειομηχανής.

Εργαστηριακό μέρος:

Εκμάθηση προγραμματισμού EIA/ISO (G-code) για τη διεξαγωγή κατεργασιών μορφοποίησης μηχανολογικών τεμαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές, καθώς και εκπόνηση εργαστηριακών εφαρμογών κατεργασιών τορναρίσματος και φραιζαρίσματος.

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Κατασκευών

Θεωρητικό μέρος:

 • Εισαγωγή . Η μέθοδος του Ralyleigh – Ritz. H μέθοδος του Galerkin.
 • Προβλήματα μιας διάστασης. Αξονικός εφελκυσμός. Ράβδος σε στρέψη.
 • Ανάπτυξη μητρώων δυσκαμψίας (stiffness matrixes).
 • Δικτυώματα. Ανάπτυξη του μητρώου δυσκαμψίας.
 • Δοκοί και πλαίσια. Υπολογισμός μητρώων δυσκαμψίας. Ισοδύναμα κομβικά φορτία του στοιχείου.
 • Προβλήματα δύο διαστάσεων. Τρίγωνο με σταθερή παραμόρφωση
 • Τετράπλευρα και τριγωνικά στοιχεία υψηλότερης τάξης. Αριθμητική ολοκλήρωση.
 • Συμμετρικά εκ περιστροφής σώματα με συμμετρικά εκ περιστροφής φορτία.
 • Στερεά στο χώρο. Ισοπαραμετρικά στοιχεία.
 • Η δυναμική των μηχανολογικών κατασκευών.
 • Προβλήματα Πεδίων. Η μέθοδος του Galerkin. Μεταφορά θερμότητας.
 • Προβλήματα με περιορισμούς στις οριακές συνθήκες.

Εργαστηριακό μέρος:

Εφαρμογές υπολογιστικής ανάλυσης τάσεων- παραμορφώσεων μηχανολογικών κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEA) με χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ.

 

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Θεωρητικό μέρος:

 • Ροή γύρω από σώματα – βασικές αρχές αεροδυναμικής.
 • Θεωρία οριακού στρώματος.
 • Ανοικτές ροές.
 • Συμπιεστή ροή.
 • Υδραυλικό πλήγμα.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Μέτρηση οπισθέλκουσας δύναμης (drag) σε σώμα βυθισμένο σε ροή νερού.
 • Χαρακτηρισμός φυγοκεντρικού φυσητήρα.
 • Πρόσκρουση δέσμης υγρού σε στερεή επιφάνεια.
 • Μέτρηση πτώσης πίεσης σε βάνες και σωληνώσεις.
 • Χαρακτηρισμός αξονικού ανεμιστήρα.
 • Χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Θεωρητικό μέρος:

 • Δυνατότητες και όρια χρήσης των ΑΠΕ, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ, προβλήματα και τρέχουσες προσπάθειες για την αξιοποίησή τους. Θεμελιώδη στοιχεία αιολικής ενέργειας, χαρακτηριστικά ανέμου, οριακό στρώμα, ενέργεια του ανέμου, ανεμολογικές μετρήσεις, όριο Betz, τύποι ανεμογενητριών (Α/Γ), βαθμός απόδοσης Α/Γ, κύρια τμήματα Α/Γ, αιολικά πάρκα, ανάλυση δυνάμεων στα πτερύγια Α/Γ, υπολογισμός ετήσιας παραγόμενης ενέργειας, οικονομική συνιστώσα της αιολικής ενέργειας.
 • Θεμελιώδη στοιχεία ηλιακής ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, ηλιακή σταθερά, χαρακτηριστικά της ηλιακής ακτινοβολίας έξω και μεσα στη γήινη ατμόσφαιρα, θέση και κίνηση του ήλιου σε σχέση με παρατηρητή στην επιφάνεια της γής, άμεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, τρόποι και όργανα μέτρησης, υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας, επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες, αρχές λειτουργίας, ισοζύγια ενέργειας, χαρακτηριστικές απόδοσης, επιλεκτικές επιφάνειες, συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες, βαθμοί απόδοσης, φωτοβολταικά στοιχεία (Φ/Β) χαρακτηριστικές απόδοσης Φ/Β, τρόποι συνδεσμολογίας Φ/Β, βαθμός απόδοσης.
 • Υδροηλεκτρικά έργα, τύποι υδροηλεκτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας.
 • Βιομάζα, καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση, βιοκαύσιμα.
 • Οικονομικά στοιχεία επενδύσεων ΑΠΕ.

Εργαστηριακό μέρος:

Μέτρηση περιεχόμενης ενέργειας ρεύματος αέρα, στοιχεία λειτουργίας μικρής εργαστηριακής Α/Γ και υπολογισμός του βαθμού απόδοσης, επίπτωση της γωνίας προσβολής των πτερυγίων στα χαρακτηριστικά της Α/Γ, μέτρηση χαρακτηριστικών λειτουργίας Φ/Β στο εργαστήριο και στην ύπαιθρο, μέτρηση της επίπτωσης σύνδεσης των Φ/Β, ισοζύγιο ενέργειας σε ηλιακούς συλλέκτες, επίσκεψη σε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

 

 
Scroll Up