Περίγραμμα Μαθημάτων – 7ο Εξάμηνο – Ενεργειακός Τομέας

Υδροδυναμικές Μηχανές

Θεωρητικό μέρος:

 • Εισαγωγή & Κατηγορίες Στροβιλομηχανών.
 • Διαστατική Ανάλυση Στροβιλομηχανών.
 • Βασικοί Νόμοι Στροβιλομηχανών.
 • Βαθμοί Απόδοσης Στροβιλομηχανών.
 • Χαρακτηριστικές Καμπύλες Λειτουργίας Στροβιλομηχανών.
 • Χαρακτηριστική Καμπύλη Σωληνογραμμής.
 • Σύνδεση Αντλιών (Παράλληλη & σε Σειρά).
 • Θεωρία Δισδιάστατων Πτερυγώσεων.
 • Τρίγωνα Ταχυτήτων Αξονικών Στροβιλομηχανών.
 • Τρίγωνα Ταχυτήτων Ακτινικών (Φυγοκεντρικών) Στροβιλομηχανών.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Χαρακτηρισμός φυγοκεντρικής αντλίας – Αντλία Α.
 • Χαρακτηρισμός φυγοκεντρικής αντλίας – Αντλία Β.
 • Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών Καμπυλών Αντλίας σε Διαφορετικές Στροφές
 • Λειτουργίας & Εύρεση Ισοϋψών Καμπυλών Βαθμού Απόδοσης.
 • Λειτουργία Δύο Φυγοκεντρικών Αντλιών σε Σύνδεση Κατά Σειρά.
 • Λειτουργία Δύο Φυγοκεντρικών Αντλιών σε Παράλληλη Σύνδεση.
 • Προσδιορισμός Σημείου Λειτουργίας Φυγοκεντρικής Αντλίας & Σωληνογραμμής.
 • Προσδιορισμός Γωνίας Πτερύγωσης Φυγοκεντρικής Αντλίας.
 • Ανίχνευση Σπηλαίωσης και Προσδιορισμός NSPHR σε Φυγοκεντρική Αντλία.

 

Ατμοστρόβιλοι και Ατμολέβητες

Θεωρητικό μέρος:

Θεμελιώδη στοιχεία τεχνικής θερμοδυναμικής, καταστατικά μεγέθη, καταστάσεις νερού και ατμού, καύση, βασικές εξισώσεις καύσης, υπολογισμοί παροχής αέρα καύσης, σύσταση καυσαερίων, παραγωγή CO2, καύσιμα, τύποι καυστήρων, περιγραφή και λειτουργία ατμοπαραγωγών, ισοζύγια ενέργειας σε εναλλάκτες και λέβητες, μετάδοση θερμότητας σε βασικά τμήματα του ατμοπαραγωγού, καπνοδόχος, υπολογισμός σημείου δρόσου καυσαερίων, δίκτυα σωληνώσεων ατμού, στοιχεία δικτύων ατμού, υπολογισμοί απωλειών πίεσης, θερμότητας, ατμοπαγίδες, δίκτυα συμπυκνωμάτων, κατασκευαστικά στοιχεία δικτύων, επεξεργασία νερού για χρήση σε ατμολέβητες, κανονισμοί ασφαλείας λειτουργίας ατμολεβήτων, βασικές αρχές λειτουργίας ατμοστροβίλων, υπολογισμός ροής σε πτερυγώσεις, τρίγωνα ταχυτήτων, θερμοδυναμικός υπολογισμός, στόβιλοι δράσης και αντίδρασης, υπολογισμός βαθμού απόδοσης στροβίλου, κύκλοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κύκλος RANKINE, ισοζύγια ενέργειας σε κύκλους παραγωγής ισχύος, υπολογισμός του βαθμού απόδοσης, μέθοδοι βελτίωσης του βαθμού απόδοσης, εναλλακτικές μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μελλοντικές κατευθύνσεις.

Εργαστηριακό μέρος:

Ισοζύγιο ενέργειας ατμολέβητα, ανάλυση καυσαερίων, απώλειες θερμότητας από μονωμένο σωλήνα, ισοζύγιο ενέργειας σε ατμοστρόβιλο, ισοζύγιο ενέργειας σε εναλλάκτη συμπυκνωτή, υπολογισμός βαθμού απόδοσης κύκλου RANKINE.

Συγχρόνως τα πειραματικά αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών.

 

2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ

3ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ

4ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Θεωρητικό μέρος:

 • Δυνατότητες και όρια χρήσης των ΑΠΕ, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ, προβλήματα και τρέχουσες προσπάθειες για την αξιοποίησή τους. Θεμελιώδη στοιχεία αιολικής ενέργειας, χαρακτηριστικά ανέμου, οριακό στρώμα, ενέργεια του ανέμου, ανεμολογικές μετρήσεις, όριο Betz, τύποι ανεμογενητριών (Α/Γ), βαθμός απόδοσης Α/Γ, κύρια τμήματα Α/Γ, αιολικά πάρκα, ανάλυση δυνάμεων στα πτερύγια Α/Γ, υπολογισμός ετήσιας παραγόμενης ενέργειας, οικονομική συνιστώσα της αιολικής ενέργειας.
 • Θεμελιώδη στοιχεία ηλιακής ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, ηλιακή σταθερά, χαρακτηριστικά της ηλιακής ακτινοβολίας έξω και μεσα στη γήινη ατμόσφαιρα, θέση και κίνηση του ήλιου σε σχέση με παρατηρητή στην επιφάνεια της γής, άμεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, τρόποι και όργανα μέτρησης, υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας, επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες, αρχές λειτουργίας, ισοζύγια ενέργειας, χαρακτηριστικές απόδοσης, επιλεκτικές επιφάνειες, συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες, βαθμοί απόδοσης, φωτοβολταικά στοιχεία (Φ/Β) χαρακτηριστικές απόδοσης Φ/Β, τρόποι συνδεσμολογίας Φ/Β, βαθμός απόδοσης.
 • Υδροηλεκτρικά έργα, τύποι υδροηλεκτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας.
 • Βιομάζα, καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση, βιοκαύσιμα.
 • Οικονομικά στοιχεία επενδύσεων ΑΠΕ.

Εργαστηριακό μέρος:

Μέτρηση περιεχόμενης ενέργειας ρεύματος αέρα, στοιχεία λειτουργίας μικρής εργαστηριακής Α/Γ και υπολογισμός του βαθμού απόδοσης, επίπτωση της γωνίας προσβολής των πτερυγίων στα χαρακτηριστικά της Α/Γ, μέτρηση χαρακτηριστικών λειτουργίας Φ/Β στο εργαστήριο και στην ύπαιθρο, μέτρηση της επίπτωσης σύνδεσης των Φ/Β, ισοζύγιο ενέργειας σε ηλιακούς συλλέκτες, επίσκεψη σε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

 

 
Scroll Up