Περίγραμμα Μαθημάτων – 7ο Εξάμηνο – Κατασκευαστικός Τομέας

Εργαλειομηχανές

Θεωρητικό μέρος:

 • Επισκόπηση εργαλειομηχανών.
 • Στατική, δυναμική και θερμική ανάλυση εργαλειομηχανών.
 • Κατασκευαστικά στοιχεία εργαλειομηχανών, Κινητήρες, Άξονες, Ελεγκτές- κωδικοποιητές θέσης.
 • Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις εργαλειομηχανών.
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου – Αριθμητικός έλεγχος εργαλειομηχανών.
 • Συστήματα συγκράτησης και φόρτωσης των προς κατεργασία τεμαχίων.
 • Διαγνωστικός έλεγχος εργαλειομηχανών.
 • Έδραση εργαλειομηχανών για την αποφυγή μετάδοσης ταλαντωτικών διεγέρσεων από και προς το περιβάλλον.
 • Ακρίβεια εργαλειομηχανών CNC.
 • Μετρήσεις ακριβείας εργαλειομηχανών κατά ISO 230.
 • Τυποποιημένες δοκιμές ελέγχου παραλαβής εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Εξάσκηση με τη χρήση Η/Υ και κατάλληλο λογισμικό CAM στο σχεδιασμό στην μορφοποίηση μηχανολογικών αντικειμένων με την βοήθεια ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών.
 • Αυτόματη δημιουργία κώδικα μηχανής από το γεωμετρικό μοντέλο CAD.
 • Τελικοί επεξεργαστές.
 • Επικοινωνία Η/Υ και CNC-Εργαλειομηχανής.

 

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές

Θεωρητικό μέρος:

 • Εγκαταστάσεις μετακίνησης φορτίων με διακοπτόμενη λειτουργία (γερανογέφυρες)
 • Περιγραφή του συστήματος ανύψωσης της εγκατάστασης. Συρματόσχοινα, τροχαλίες, τύμπανα, κινητήρες, πέδες.
 • Περιγραφή του συστήματος πορείας της εγκατάστασης του φορείου και της γερανογέφυρας. Τροχοί κυλίσεως, κινητήρες, πέδες, σύνδεσμοι.
 • Περιγραφή της σιδηροκατασκευής της εγκατάστασης, η οποία είναι διαμορφωμένη είτε σαν ολόσωμος φορέας είτε σαν δικτυωτός φορέας.
 • Αναλυτικός υπολογισμός όλων των παραπάνω στοιχείων με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς (αντίστοιχα DIN και Eυρωκώδικας 3).
 • Περιγραφή των μέτρων ασφαλείας μιας εγκατάστασης καθώς και των μέτρων που εξασφαλίζουν την συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση.
 • Περιγραφή ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων, όπως βαρούλκων, γρύλλων κλπ.
 • Εγκαταστάσεις μετακίνησης φορτίων με συνεχόμενη λειτουργία (μεταφορικές ταινίες)
 • Περιγραφή της εγκατάστασης μιας μεταφορικής ταινίας. Pάουλα στήριξης, τύμπανα κίνησης και αναστροφής, καθαριστήρες, οδηγοί του υλικού, κινητήρες. Είδη και τύποι μεταφορικών ταινιών. Σύστημα προέντασης της ταινίας. Μεταλλική κατασκευή στήριξης της μεταφορικής ταινίας.
 • Ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Εργαστηριακό μέρος:

 • Πρακτική εξάσκηση σε ανυψωτικές εγκαταστάσεις, για την απόκτηση ανάλογων εμπειριών.
 • Επεξεργασία σχεδιομελέτης εγκατάστασης μετακίνησης φορτίων με τους αντίστοιχους υπολογισμούς και τα σχέδια.

2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ

3ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ

4ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ

 

 
Scroll Up