Περίγραμμα Μαθημάτων – 8ο Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία και Πρακτική Άσκηση

  Title   Lec Lab Tut HpW ECTS
1 Diploma Thesis C 20
2 Practical Training C 10

 

Legend:
Att: Course Attribute
C: Compulsory Course
CC: Compulsory Chosen Course
E Energy Section
ECTS: European Credit Transfer System Unit
HpW: Hours per Week
Lec: Lectures
Lab: Laboratories
M: Manufacturing Section
O: Optional Course
Tut: Tutorials

 

 
Scroll Up