Πρακτική Άσκηση

Στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα, όταν πρόκειται για εφαρμοσμένες επιστήμες, προβλέπεται μια περίοδος τοποθέτησης των Σπουδαστών σε θέσεις αντίστοιχες των Τμημάτων στα οποία σπουδάζουν. Όσον αφορά στα ΤΕΙ, η διαδικασία αυτή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

·    Διαρκεί 24 εβδομάδες και (μαζί με την Πτυχιακή Εργασία) στελεχώνει το τελευταίο, τυπικά, Εξάμηνο Σπουδών (το 8ο).
·    Εποπτεύεται, τόσο από κάποιο Τακτικό Μέλος Ε. Π. του Τμήματος, όσο και από την επιχείρηση στην οποία η (εξ)Άσκηση λαμβάνει χώρα και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
·    Είναι θεσμική, κάτι που αποδεικνύεται και από την ασφάλιση στο ΙΚΑ, όμως,
·    Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των Σπουδών.

 

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας είναι να εξασκηθούν στη μελέτη, τον υπολογισμό, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των μηχανών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εν γένει, καθώς και των συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. Επίσης, μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι Σπουδαστές εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένοι ν’ αντιμετωπίσουν (σε ρεαλιστικό χρόνο) τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρακτική Άσκηση αφορά στους τομείς:

·    Μελέτης (υπολογισμού και σχεδίασης) στοιχείων μηχανών και συνόλου μηχανής με κλασσικές και σύγχρονες μεθόδους και τη βοήθεια Η/Υ.
·    Μελέτης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
·    Παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής μηχανών και εγκαταστάσεων με κλασσικές και σύγχρονες μεθόδους.
·    Λειτουργίας, εποπτείας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών μηχανών και εγκαταστάσεων.
·    Οργάνωσης παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και διοίκησης μονάδων βιομηχανικής παραγωγής.
·    Ελέγχου τελικών προϊόντων και διαδικασιών για την ασφαλή λειτουργία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας.
·    Εργαστηριακών μετρήσεων και πειραμάτων σ’ όλους τους τομείς της ειδικότητας.
·    Σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
·    Εργασία σε εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 
Εργασιακοί χώροι Πρακτικής Άσκησης

Οι εργασιακοί χώροι για τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας μπορούν να ανήκουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή/και σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo.

 
Ειδικότερα η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται:

·    Σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας.
·    Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, με προτίμηση στις επιχειρήσεις κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.
·    Σε ιδιωτικά ή δημόσια εργαστήρια και τεχνικά γραφεία.
·    Γενικά σε επιχειρήσεις ή μονάδες παραγωγής ή/και προσφοράς υπηρεσιών μεγάλου μεγέθους, που έχουν αξιόλογο μηχανολογικό εξοπλισμό ή αντίστοιχη μελετητική δραστηριότητα στους τομείς της ειδικότητας.

 
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Επιβλέποντα Μηχανικό της εκάστοτε μονάδας ή υπηρεσίας ή επιχείρησης η οποία «φιλοξενεί» την Πρακτική Άσκηση, κατανέμει το χρόνο της Άσκησης σε όλα τα τμήματα της μονάδας, έτσι ώστε ο ασκούμενος Σπουδαστής να αποκτήσει εμπειρίες που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των γνωστικών περιοχών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του περιγράμματος. Για το σκοπό αυτό, κατά την κρίση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, είναι δυνατή η μετακίνηση Σπουδαστών σε διάφορες μονάδες.

 
Η Πρακτική (εξ)Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών στο επάγγελμα, είναι υποχρεωτική και αποτελεί μέρος των Σπουδών τους. Όπως προαναφέρθηκε, η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνεται στο όγδοο Εξάμηνο Σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σπουδαστής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 156 ώρες μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.

 
Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο Σπουδαστής καταθέτει σχετική αίτηση στη Γραμματεία η οποία και διενεργεί τον έλεγχο των ωρών. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος φροντίζει να πάρει βεβαίωση (η επονομαζόμενη «υπογραφή») από Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό – στέλεχος της επιχείρησης ή του οργανισμού που θα «φιλοξενήσει» την Πρακτική Άσκηση, ο οποίος και θα ενεργεί ως Επιβλέπων Μηχανικός για τις 24 εβδομάδες που διαρκεί η Πρακτική Άσκηση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις, η υπογραφή του Προϊσταμένου του Τμήματος Μηχανολογίας επικυρώνει την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του εν λόγω Σπουδαστή, στον οποίο χορηγούνται και τα σχετικά έγγραφα (ανακοίνωση Πρακτικής, βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, 3 αντίγραφα των συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης). 

Εάν κατά τη διάρκεια της Άσκησης οι ασκούμενοι διαπιστώσουν ότι δεν ασχολούνται με θέματα της ειδικότητας τους, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στους υπευθύνους, οι οποίοι και θ’ αποφασίσουν αν συντρέχει λόγος αλλαγής της εργασίας.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση, ο εμπλεκόμενος σ’ αυτή Σπουδαστής καταθέτει στο Τμήμα αίτηση για έγκριση της Πρακτικής, το βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης και τα ένσημα του ΙΚΑ.

Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επί του παρόντος, μέρος της αμοιβής προέρχεται από το ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται ν’ απευθυνθούν στους:

Μάρκου Αθανάσιο: Επιστημονικώς Υπεύθυνο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, που αφορά στο Τμήμα Μηχανολογίας.
Θεμελή Δημήτριο: Υπεύθυνο Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
Στοΐλα Γεώργιο:     Υπεύθυνο Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

 
Scroll Up