Πτυχιακές Εργασίες

Οι Σπουδαστές του τελευταίου τυπικού (8ου) Εξαμήνου Σπουδών είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, με θέμα που να έχει σχέση μετη σύγχρονη έρευνα, την παραγωγή ή/και την προσφορά υπηρεσιών. Η εν λόγω εργασία παρουσιάζεται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος, τα οποία και συναποφασίζουν για το βαθμό που θα της αποδοθεί. Η Πτυχιακή Εργασία, χαρακτηρίζεται με είκοσι (20) διδακτικές μονάδες (ΔΜ).

 

Για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός του ΤΕΙ, καθώς επίσης και, τυχόν αναγκαία, οικονομικά μέσα του ΤΕΙ.

 

Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, προτείνουν θέματα Πτυχιακών Εργασιών, τα οποία υπόκεινται σε έγκριση (ή μη) από τον αντίστοιχο Τομέα Μαθημάτων (Ενεργειακός – Κατασκευαστικός – Υποδομής) και ανακοινώνονται έγκαιρα στους Σπουδαστές.

 

Κοινό θέμα Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα μέχρι και τριών (3) Σπουδαστών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε έναν Σπουδαστή.

 

Για να είναι έγκυρη η όποια ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας, οι Σπουδαστές που θ’ αναλάβουν την εκπόνησή της υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος το περίγραμμά της, το οποίο συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του σχετικού Τομέα (Ενεργειακός – Κατασκευαστικός – Υποδομής).

 

Η διάρκεια εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας δε μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Στην περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, ανατίθεται στο Σπουδαστή νέο θέμα Πτυχιακής Εργασίας.

 

Μετά την ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας, και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα Καθηγητή, υποβάλλεται, μέσω του πρωτοκόλλου, στο Τμήμα αίτηση για παρουσίαση με συνημμένα τέσσερα αντίγραφα (hard copies) της Πτυχιακής Εργασίας, καθώς και ένα ακόμη σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD). Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την παρουσίαση της εν λόγω Πτυχιακής.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε κάθε Εξάμηνο, τόσο ο Κατασκευαστικός όσο και ο Ενεργειακός Τομέας Μαθημάτων έχουν καθορισμένες εκ των προτέρων ημερομηνίες παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών, ενώ ο Τομέας Μαθημάτων Υποδομής δεν έχει κάτι τέτοιο.

 

Η Γενική Συνέλευση του σχετικού Τομέα ορίζει ημερομηνία μέσα στην περίοδο διδασκαλίας (ή/και των εξετάσεων), κατά την οποία γίνεται η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού εκ των οποίων ο ένας είναι ο Εισηγητής – Επιβλέπων Καθηγητής. Σε περίπτωση που μια Πτυχιακή Εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνονται, τόσο η διαδικασία υποβολής, όσο και αυτή της παρουσίασης.

 

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την έναρξη πτυχιακής εργασίας του Τομέα Υποδομής

για την έναρξη πτυχιακής εργασίας του Κατασκευαστικού Τομέα

για την έναρξη πτυχιακής εργασίας του Ενεργειακού Τομέα

 
Scroll Up