ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης (1) Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής» από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3848/2010

ανακοινώνεται ότι:

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.4 του αρθ.19 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.70 παρ.3ε του Ν.4386/2016 και το αρθ.4 του Ν.4405/2016, η αριθμ. πρωτ. 5/10-01-2017 Εισηγητική Έκθεση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής» από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή.-

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης
Επίκουρος Καθηγητής

 
Scroll Up