ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)., να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:
1. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α (εις διπλούν) μία για το Γραφείο Πρακτικής & μία για τον Φορέα Υποδοχής.
2. Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης
http://praktiki.teicm.gr/entry-forms (κατεβάστε τα έντυπα εδώ).
3. Αναλυτική Βαθμολογία
Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 από την Δευτέρα 27.08.2018 έως και την Πέμπτη 20.09.2018
Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.
Ως πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ορίζεται η 01-10-2018,
Για τυχόν παράταση των αιτήσεων ή αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.
Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Τμήμα θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης ανακοίνωσης.
Το Πρόγραμμα θα επιδοτήσει για το τρέχον εξάμηνο 84 θέσεις Π.Α . Η επιδότηση είναι κοινή για όλα τα Τμήματα και ορίζεται στο ποσό των 1.680,00€ συνολικά για την 6μήνη Πρακτική Άσκηση (280,00€/μήνα)
 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, 11 θέσεις
 Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 7 θέσεις
 Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 4 θέσεις
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις από κάποιο Τμήμα εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κ.Μ αναλογικά.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 
Scroll Up