Σπουδάζοντας Μηχανολόγος στο ΔΙΠΑΕ

Αγαπητοί Σπουδαστές,

 

Καλώς Ορίσατε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ!

 

Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε χρήσιμες (θέλουμε να πιστεύουμε) πληροφορίες που αφορούν στις Σπουδές σας στο Τμήμα.

 

Διάρκεια Σπουδών


Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των Σπουδών είναι 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει τον αριθμό των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και η Πτυχιακή Εργασία.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δε μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για την λήψη του Πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ και ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος  και σχετική αίτηση Σπουδαστή, η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, μέχρι και δύο (2) ακόμη εξάμηνα.

Μετά από έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, οι Σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις Σπουδές τους στο Τμήμα Μηχανολογίας (αναστολή φοίτησης), για όσα εξάμηνα (συνεχόμενα ή μη) επιθυμούν, όχι όμως για περισσότερα από 8 εξάμηνα. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών, οι Σπουδαστές επανέρχονται στο Τμήμα.

 

Εγγραφή


Σπουδαστές καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μετά από επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, από μετεγγραφή ή από κατάταξη (ως Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι εγγραφές των νεο-εισαγόμενων Σπουδαστών λαμβάνουν χώρα μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται κάθε φορά με τις Υπουργικές αποφάσεις. 

Για την εγγραφή του ο Σπουδαστής ή κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1.    Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (χορηγείται από τη Γραμματεία)
3.    Επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε.
4.    Βεβαίωση πρόσβασης (για τους απόφοιτους Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου)
5.    Επικυρωμένο αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
6.    (3) φωτογραφίες

 

Δήλωση μαθημάτων – Ανανέωση εγγραφής


Δύο εβδομάδες περίπου μετά την έναρξη του κάθε εξαμήνου, οι Σπουδαστές πρέπει να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων, η οποία θα περιλαμβάνει τα μαθήματα που αποφασίζουν να παρακολουθήσουν στο συγκεκριμένο Εξάμηνο Σπουδών.

Αυτό γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.egram.teiser.gr).

Οι Σπουδαστές μπορούν να δηλώσουν μαθήματα με περιορισμό στις ώρες διδασκαλίας όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Με αυτή τη δήλωση κάθε Σπουδαστής αποκτά το δικαίωμα:
– Να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα (βιβλία, σημειώσεις κ.λπ.).
– Να συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε.Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα Εξάμηνα Σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις Σπουδές του στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Διδακτικά βοηθήματα


Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας το διδακτικό έργο υποστηρίζεται από τα αντίστοιχα συγγράμματα ή σημειώσεις. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 957/ τεύχος Β/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010 – 11 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr).

Τα συγγράμματα αυτά χορηγούνται δωρεάν στους Σπουδαστές από τα αντίστοιχα «σημεία διανομής», στην αρχή του κάθε Εξαμήνου Σπουδών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της Φοιτητικής Ταυτότητας (Πάσο) και της Δήλωσης Μαθημάτων. Στην περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το σημείο διανομής βρίσκεται στο Βιβλιοστάσιο, στο υπόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ.

 

Μαθήματα Σπουδών


α. Οι Σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν 40 μαθήματα (βλέπε Πρόγραμμα Σπουδών) και είναι οργανωμένες με βάση:

 • Τα εξαμηνιαία μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, και
 • Την κατεύθυνση που επιλέγει ο Σπουδαστής.
 
Τα υποχρεωτικά μαθήματα, είναι μαθήματα, τα οποία κάθε Σπουδαστής πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσει.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, είναι μαθήματα που επιλέγονται από τους Σπουδαστές από έναν πίνακα περισσοτέρων μαθημάτων.

β. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: Θεωρία, Ασκήσεις – Πράξεις, Εργαστήριο. Οι Σπουδαστές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους. 

Αν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα μάθημα (καθ’ όλο το διδακτικό εξάμηνο) είναι, για οποιοδήποτε λόγο, μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου χρόνου στο Πρόγραμμα Σπουδών, τότε το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. Η διαπίστωση αυτή γίνεται κατά τη λήξη του Εξαμήνου με πράξη και ευθύνη του Υπεύθυνου Τομέα.

γ. Διδακτικές μονάδες: Κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων (ΔΜ), οι οποίες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός Ακαδημαϊκού Προγράμματος από τον εκάστοτε Σπουδαστή.
 
δ.  Βαθμολογία Μαθημάτων: Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0 – 10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5).
Ειδικότερα, όσον αφορά στην επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους κάποιου μικτού μαθήματος, απαιτείται ο Σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου.  Την τελευταία εβδομάδα του Εξαμήνου μπορούν να διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους Σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 30% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι να συμπληρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό του 80%, μετά από σχετική απόφαση του αντίστοιχου Τομέα μαθημάτων.
 
Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος είναι, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο Σπουδαστής έχει διεξαγάγει με επιτυχία ή οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.
Σε περίπτωση αποτυχίας στις ενδεχόμενες τελικές εξετάσεις υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας τελικής εξέτασης σε επόμενα εξάμηνα.
 
Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή του θεωρητικού μέρους μικτού μαθήματος, είναι ο βαθμός της τελικής εξέτασης στο μάθημα.
Ο τελικός βαθμός του μεικτού μαθήματος (θεωρία + εργαστήριο), προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών θεωρητικού και εργαστηριακού μαθήματος που αποτελούν μέρη του μεικτού μαθήματος, με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισμα ένα (1).  Η κατανομή αυτή καθορίζεται με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας, καθώς και τη φύση κάθε μέρους του μαθήματος.

 

Εξετάσεις


Όσον αφορά στα μαθήματα που διεξάγονται σε κάθε Εξάμηνο (Χειμερινό ή Εαρινό), υπάρχει ΜΙΑ (1) εξεταστική περίοδος, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις εβδομάδες. Τόσο στο Χειμερινό, όσο και στο Εαρινό Εξάμηνο η αντίστοιχη εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Στις εξεταστικές αυτές, ο κάθε Σπουδαστής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο των μαθημάτων που επέλεξε με τη δήλωσή του στην αρχή του συγκεκριμένου εξαμήνου. Υπάρχει και μια τρίτη εξεταστική περίοδος, η οποία πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο, δηλαδή με τη λήξη του κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, και στην οποία οι Σπουδαστές μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που δήλωσαν στη διάρκεια του συγκεκριμένου Ακαδημαϊκού Έτους.

Είναι προφανές ότι, ένας Σπουδαστής, ο οποίος σε κάποιο μάθημα της Α΄ εξεταστικής περιόδου βαθμολογήθηκε με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5), δε συμμετέχει στη Β΄ εξεταστική περίοδο.

 

Τομείς – Κατευθύνσεις


Μετά το Πέμπτο Εξάμηνο Σπουδών, οι Σπουδαστές υποχρεούνται να επιλέξουν την «κατεύθυνση Σπουδών» που επιθυμούν να ακολουθήσουν, μεταξύ των παρακάτω δύο Τομέων μαθημάτων:

 • Κατασκευαστικός Τομέας, όπου προσφέρονται μαθήματα Ειδικότητας, όπως Εργαλειομηχανές, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Σχεδιασμός Κατασκευών, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Τεχνική Συγκολλήσεων και Σχεδιασμός Υπολογισμού  Κατασκευών με Η/Υ.
 • Ενεργειακός Τομέας, όπου προσφέρονται μαθήματα Ειδικότητας, όπως Υδροδυναμικές Μηχανές, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός, Ατμοστρόβιλοι – Ατμολέβητες, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ήπιες Μορφές Ενέργειας.

Η επιλογή του Τομέα μαθημάτων που επιθυμεί να ακολουθήσει ο Σπουδαστής, γίνεται με έγγραφη αίτησή του, η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Εάν κάποιος Σπουδαστής, αφού δηλώσει ότι ακολουθεί έναν συγκεκριμένο Τομέα, κρίνει ότι επιθυμεί να αλλάξει κατεύθυνση Σπουδών, μπορεί να το κάνει, με έγγραφη αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος. Με την αλλαγή αυτή, ο Σπουδαστής υποχρεούται να ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα του Τομέα που επιλέγει, ενώ, όσον αφορά στα μαθήματα που πιθανόν να ολοκλήρωσε στον προηγούμενο Τομέα, μετατρέπονται σε προαιρετικά και δεν υπολογίζονται στη λήψη και το βαθμό του Πτυχίου.

Οι Τομείς – Κατευθύνσεις Σπουδών αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Τμήματος και συνεπώς δε διαφοροποιούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πτυχιούχου του Τμήματος.

 

Πιστοποιητικό αποφοίτησης – Αναλυτική Βαθμολογία – Κατεύθυνση Σπουδών


Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνουν, χωρίς καμία διάκριση το Πιστοποιητικό Αποφοίτησηςπου επέχει θέση Αντίγραφου Πτυχίου και φέρουν τον τίτλο «Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.».  Πλέον, η Κατεύθυνση Σπουδών που ακολούθησε ο κάθε Σπουδαστής θα φαίνεται στο Πιστοποιητικό Αποφοίτησης.

Στο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, που μπορεί να πάρει κάθε απόφοιτος φαίνονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα, τα οποία αυτός παρακολούθησε.  Απ’ αυτό το πιστοποιητικό, προκύπτει το ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε αποφοίτου και η Κατεύθυνση που παρακολούθησε.

 

Βαθμός Πτυχίου – Ανακήρυξη Πτυχιούχου


Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται στην αριθμητική κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0 – 10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακεραίας μονάδας.

Ο Βαθμός Πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο :

όπου β1, β2,…..βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο Σπουδαστής και δ1, δ2, …..δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες.

Στα μαθήματα περιλαμβάνονται τόσο η Πρακτική Άσκηση, όσο και η Πτυχιακή Εργασία με τον αριθμό των διδακτικών μονάδων που τις αντιστοιχούν (= 10 και 20, αντίστοιχα).

Ο/Η τελειόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ανακηρύσσεται Πτυχιούχος, αφότου συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (Μαθήματα, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση), και ειδικότερα από την ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος και η τελευταία υποχρέωση.

Χαρακτηρισμός Βαθμού Πτυχίου:

 

Επαγγελματικά δικαιώματα


Με βάση τα προσόντα που απορρέουν από την απόκτηση του Πτυχίου τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να εργασθούν (κυρίως) ως:

Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • Εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).
 • Εργολήπτες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.
 • Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές κλπ.)
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στη βιομηχανία (ασφάλεια εργασίας, πιστο-ποίηση ποιότητας κλπ.)
 • Εμπορικοί αντιπρόσωποι – Βιοτέχνες

 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι, στη βιομηχανία και άλλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

Σε Επιχειρήσεις: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις και γενικότερα σε οποιοδήποτε είδος επιχείρησης χρήζει τεχνικής υποστήριξης. 

Στη Βιομηχανία: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς επίσης και σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Δημόσιοι υπάλληλοι, στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

Στην Εκπαίδευση:

 • Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αυτό συνεπάγεται τη διδασκαλία σε Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η φοίτηση – για ένα επιπλέον έτος – στην ΑΣΠΑΙΤΕ).
 • Όσον αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αυτό συνεπάγεται την εργασία σε ΤΕΙ, ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, ενώ μετά τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης, μπορούν να εργαστούν ως Καθηγητές Εφαρμογών.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν στους αποφοίτους του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.,  τα τελευταία χρόνια, ισχύουν τα εξής: 

 1. Το 86% των αποφοίτων του τμήματος έχει μόνιμη απασχόληση, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα.  Το υπόλοιπο 14%, είτε υπηρετεί ακόμη τη στρατιωτική θητεία του, είτε έχει φύγει στο εξωτερικό για Μεταπτυχιακές Σπουδές, είτε πρόκειται για πρόσφατα αποφοιτήσαντες οι οποίοι δεν έχουν, προς το παρόν, μόνιμη απασχόληση.
 2. Για τους αποφοίτους που ήδη εργάζονται, έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:
 • Το 30% αυτών απασχολείται σε εργοστάσια παραγωγής, ως Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε., στην παραγωγή, τη συντήρηση ή/και στα τμήματα σχεδιασμού της εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας.
 • 23% των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., εργάζονται σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, ως Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Οι τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου με τους οποίους ασχολούνται, είναι (κατά κύριο λόγο) τα έργα κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου, οι τομείς υποδομών στα επονομαζόμενα «μεγάλα έργα» (όπως αυτά διαχειρίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.), οι επεκτάσεις ήδη υφιστάμενων μονάδων (όπως συμβαίνει με τη μονάδα πολυαιθυλενίου στην ΕΚΟ), τα φωτοβολταϊκά συστήματα, κλπ.
 • Το 24% των αποφοίτων εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε τεχνικά γραφεία μελετών και κατασκευών ή/και παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και σε εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Το 23% απασχολείται στο Δημόσιο Τομέα, εκ των οποίων οι μισοί σε θέσεις μη σχετικές με τις Σπουδές τους στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε..
 
Scroll Up