Εργαστήριο Φυσικής – Θερμοδυναμικής

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΧΑΣΑΠΗΣ Δημήτριος (Καθηγητής)

Εκπαιδευτικό Έργο


Το Εργαστήριο Φυσικής – Θερμοδυναμικής υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων: Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Θερμοδυναμική


Στόχος


Το Εργαστήριο Φυσικής έχει σαν κύριο στόχο να φέρει σε επαφή τον αυριανό Τεχνολόγο Μηχανικό με την Πειραματική Φυσική και πιο συγκεκριμένα με την ουσία της πειραματικής διαδικασίας: τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, την εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων μέσω της γραφικής ή/και αριθμητικής επεξεργασίας των μετρήσεων και την ποσοτική εκτίμηση της ακρίβειας του τελικού αποτελέσματος.

Επιπλέον το Εργαστήριο Φυσικής διαθέτει εξοπλισμό, ο οποίος εξυπηρετεί την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διεξαγωγή έρευνας καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

 

Εκπαιδευτικός εξοπλισμός


Για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας το Εργαστήριο διαθέτει ολοκληρωμένες πειραματικές διατάξεις, έκαστη των οποίων εξυπηρετεί δύο σπουδαστές. Οι διατάξεις καλύπτουν την ακόλουθη θεματολογία:

 1. Μέτρηση των συντελεστών στατικής και κινητικής τριβής
 2. Σύνθεση ηλεκτρονικών αρμονικών ταλαντώσεων
 3. Θεμελιώδης εξίσωση της Μηχανικής (Μηχανή Atwood)
 4. Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής
 5. Σύνθεση ομοεπιπέδων δυνάμεων
 6. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
 7. Ελεύθερη πτώση
 8. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας με τη μέθοδο των στροφικών ταλαντώσεων
 9. Νόμος του Hooke – Αρμονική ταλάντωση σπειροειδούς ελατηρίου
 10. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές
 11. Νόμος του Ohm
 12. Κύκλωμα RC συνεχούς
 13. Φαινόμενο συντονισμού σε εξαναγκασμένες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις κυκλώματος RLC σε σειρά
 14. Προσδιορισμός της βαρυτικής σταθερής (μέσω ζυγού στρέψεως κατά Gavendisch
 15. Γήινο μαγνητικό πεδίο
 16. Βαθμονόμηση θερμοστοιχείου
 17. Κρυσταλλοδίοδοι – Κρυσταλλοτρίοδοι
 18. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή – αυτεπαγωγή
 19. Νόμος θερμικής ακτινοβολίας των Stefan – Boltzmann
 20. Φάσματα περίθλασης του Υδρογόνου και του Υδραργύρου
 21. Νόμος του Joule

 

Ερευνητικός εξοπλισμός


Για την εξυπηρέτηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών το Εργαστήριο Φυσικής διαθέτει αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα όργανα και λογισμικό:

 • Ολοκληρωμένο σύστημα μετρήσεων ραδονίου αποτελούμενο από μετρητή Alphaquard Professional Monitor και λογισμικό Data Expert της Genitron Instruments.
 • Φορητός ψηφιακός φασματογράφος ακτίνων γ FieldSPECK της Target systemelectronic
 • Φορητό ραδιόμετρο FH40G της Eberline Intruments
 • Μετεωρολογικό σταθμό Vantage Pro2 και λογισμικό Weatherlink της Davis Instruments
 • Φορητός μετρητής ήχων MI6301 PR Pro Set και λογισμικό SoundLink της METREL
 • Υπολογιστικό Λογισμικό Mathcad 13 της Mathsoft Engineering & Education
 
Scroll Up