Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Υδροδυναμικών Μηχανών

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Σοφιαλίδης Δημήτριος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Στόϊλας Γεώργιος (Καθηγητής Εφαρμογών)

Το εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου των Βαρέων Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας.

 

Εξοπλισμός


 Το εργαστήριο περιλαμβάνει τον εξής βασικό εξοπλισμό:

 • Συσκευή κλειστού δικτύου με υδροστρόβιλο KAPLAN μεταβλητής γωνίας πτερυγίων.
 • Σύστημα υδροστρόβιλου PELTON.
 • Αξονικός ανεμιστήρας με αγωγούς εισαγωγής & εξαγωγής.
 • Συσκευή δικτύου με φυγοκεντρική αντλία και υδροστροβίλου PELTON.
 • Φυγοκεντρικός φυσητήρας με δυνατότητα αλλαγής πτερωτής.
 • Δίκτυο σωληνώσεων με δύο φυγοκεντρικές αντλίες με δυνατότητα μεμονωμένης λειτουργίας καθώς και σύνδεσης σε σειρά ή παράλληλα.
 • Κανάλι ροής για τον υπολογισμό υδροδυναμικών δυνάμεων σε σώματα.
 • Δίκτυο για τον υπολογισμό των γραμμικών και τοπικών απωλειών πίεσης.

Το εργαστήριο διαθέτει επικουρικό εξοπλισμό όπως:

 • Ιξωδόμετρα.
 • Σωλήνες Pitot.
 • Ροόμετρα.
 • Μανόμετρα.
 • Δυναμόμετρα.
 • Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών.

 

 

 Υποστήριξη γνωστικόυ αντικειμένου


 Το εργαστήριο εξυπηρετεί τα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων:

 Α. Μηχανική Ρευστών I & II, του 4ου και 5ου εξαμήνου, αντίστοιχα

 • Υπολογισμός φυσικών ιδιοτήτων
 • Μέτρηση υδροστατικών δυνάμεων
 • Μέτρηση δυνάμεων λόγω ροής σε σώματα ή τοιχώματα σε επαφή με το ρευστό
 • Μέτρηση απωλειών πίεσης σε κλειστά δίκτυα.

 Β. Υδροδυναμικές μηχανές του 6ου εξαμήνου

 • Εργαστηριακός καθορισμός των χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας.
 • Χαρτογράφηση φυγοκεντρικού φυσητήρα.
 • Χαρτογράφηση αξονικού ανεμιστήρα φυσητήρα.
 • Καθορισμός χαρακτηριστικών καμπύλών φυγοκεντρικής αντλίας σε συνθήκες δυναμικής ομοιότητας.
 • Χαρακτηρισμός υδροστροβίλου KAPLAN & PELTON.
 • Σύζευξη φυγοκεντρικής αντλίας και υδραυλικού δικτύου, εύρεση σημείου λειτουργίας.
 • Υπολογισμός γωνίας πτερύγωσης φυγοκεντρικής αντλίας.
 
Scroll Up