Μηχανολογικό Εργαστήριο

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Μάρκου Αθανάσιος (Καθηγητής Εφαρμογών)

 

Εκπαιδευτικό Έργο


Το Μηχανολογικό Εργαστήριο υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων:

 • Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
 • Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ
 • Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
 • Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι


Το Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα και τελειότερα μηχανήματα, εργαλεία και όργανα. Στο Εργαστήριο αυτό και για κάθε εξάμηνο πραγματοποιούν τις εργαστηριακές ασκήσεις τους περίπου 80 σπουδαστές, σε 4 ομάδες. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε ξεχωριστά τμήματα που περικλείουν όλες τις γνωστικές περιοχές της ύλης του περιγράμματος σπουδών. Τα τμήματα αυτά είναι :

 • Εφαρμοστήριο
 • Μετρήσεις
 • Συγκολλήσεις
 • Σωληνουργείο
 • Ελασματουργείο
 • Τροχιστήριο και
 • Χυτήριο

Οι Σπουδαστές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους αποκτούν γνώσεις οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες σε κάθε έναν κατασκευαστή Μηχανολόγο.

 

 
Scroll Up