Μισηρλής Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο: Μισηρλής Δημήτριος
Γνωστικό Αντικείμενο: Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
email: misirlis@eng.auth.gr

 

Τίτλοι Σπουδών
Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Θέσεις σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
10.1999 – 12.1999: Πρακτική εξάσκηση στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
09.2000 – 6.2012: Επιστημονικός συνεργάτης ΑΠΘ, στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και βιομηχανίες του εξωτερικού με κυρίαρχο αντικείμενο την εξέλιξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε αεροπορικούς κινητήρες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των ρύπων.
10.2005 – 06.2006: Εκπαιδευτής σε Δημόσιο ΙΕΚ (1ο Θεσσαλονίκης) στην ειδικότητα “Τεχνικός Αερίων Καυσίμων”.
04.2007 – 05.2007: Συμμετοχή σε έργο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.)
07.2011 – 07.2011: Συμμετοχή σε έργο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

 

Ερευνητικά Προγράμματα
09.2000-04.2004: Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας εναλλακτών θερμότητας για αεροπορικούς κινητήρες – Advanced exhaust gas recuperator technology for aero-engine applications (AEROHEX) -Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
07.2004-08.2004: Δοκιμή λειτουργίας φορητού καυστήρα-Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
12.2005-01.2006: Γεωθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη κατά μήκος των Ευρωπαϊκών Ακτών- Geothermal Heat Pump For Cooling And Heating Along European Coastal Areas (GEOCOOL) -Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
04.2007 – 05.2007: Μελέτη πεδίου ροής σε μίγμα αερίων παρουσία χημικών αντιδράσεων- Assessment of options for CO2 capture and Geological sequestration- Συμμετοχή σε έργο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.)
05.2006–04.2011: Σχεδιασμός και ανάπτυξη στοιχείων προηγμένων αεροπορικών κινητήρων – New aero engine core concepts (NEWAC)-Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
01/07/2011-31/07/2011: Coated Valves: Υπολογισμοί και Πειράματα (ΕΡΓΟ ΕΚΕΤΑ 6503), Συμμετοχή σε έργο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
10.2011–02.2014: Τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών ρύπων, αεροπορικών-Low Emissions Core-Engine Technologies (LEMCOTEC)-Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. (το έργο συνεχίζεται)

 

Συνέδρια – Σεμινάρια
1. Kyros J. Yakinthos, Dimitris K. Missirlis, Achilles C. Palikaras, Apostolos K. Goulas, Heat exchangers for aero engine applications, IMECE2006-13667, Proceedings of IMECE 2006, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 5-10, 2006, Chicago, Illinois USA.
2. J. Seume , F. Herbst, D. Missirlis, K. Yakinthos, A.Goulas, 2006, Νumerical modelling of the unsteady interaction between probe and flow in axial turbomachinery, The XVIII Symposium on Measuring Techniques in Turbomachinery – Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines, Thessaloniki, GREECE, 21- 22 September, 2006.
3. Χ. Αλμπανάκης, Κ. Κρητικός, Δ. Μισηρλής, Κ. Υάκινθος, Α. Γούλας, Διερεύνηση εναλλακτικών διατάξεων ψύξης καυσαερίου αεροπορικών κινητήρων, ΡΟΗ 2006, 5η συναντηση – Ερευνητικές δραστηριότητες στα φαινόμενα ροής ρευστών στην Ελλάδα, Πάτρα 6 Νοεμβρίου 2006.
4. Athanasios Sideridis, Dimitris Koutsonikolas, Dimitrios Missirlis, Savas Topis, Sotiris Kaldis, George Skodras and George Sakellaropoulos, 2008. Computational fluid dynamics study on the decomposition of ammonia in a selective porous membrane, Computer Aided Process Engineering Forum 7-8 February 2008, Thessaloniki, Greece (Powerpoint presentation)
5. Χ. Αλμπανάκης, Κ. Υάκινθος, Δ. Μισηρλής και Α. Γούλας, Επίδραση της έντασης της τύρβης στην πτώση πίεσης και στη μεταφορά θερμότητας σε εναλλάκτη θερμότητας, ΡΟΗ 2008 6η, Επιστημονική Συνάντηση για τις Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Μηχανική Ρευστών στην Ελλάδα, Κοζάνη, 28 Νοεμβρίου, 2008.
6. F. Klocke, C. Gorgels, E. Bouzakis, D. Misirlis, K. Yakinthos, Experimental investigation and computational fluid dynamics modelling of micro blasting of coated cutting tools, Proceedings of the 7th International Conference ‘’ΤΗΕ’’ Coatings in Manufacturing Engineering, 1-3 October 2008, Chalkidiki, Greece.
7. Savas Topis, Dimitris Koutsonikolas, Athanasios Sideridis, Dimitrios Missirlis, Sotiris Kaldis, George Skodras and George Sakellaropoulos, CFD study in a selective porous CMR for NH3 decomposition, Post ICIM10 Symposium, Catalytic Membrane Reactors in Mt. Fuji, Gotemba, Shizuoka, Japan,August 22-24, 2008 (Poster presentation)
8. Kyros Yakinthos, Stefan Donnerhack, Dimitrios Missirlis, Olivier Seite, Paul Storm, Derivation of an anisotropic model for the pressure loss through a heat exchanger for aero engine applications, Proceedings of ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea and Air, GT2009, June 8-12, 2009, Orlando, Florida, USA
9. C. Albanakis, D. Missirlis, P. Storm, K. Yakinthos, A. Goulas, Experimental investigation of the effect of heat transfer on pressure drop for a heat exchanger for aero engine applications, ExHFT-7 : 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 28 June – 03 July 2009, Krakow, Poland
10. Marilena Kyriakou, Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Numerical modeling of the vortex breakdown phenomenon on a delta wing with trailing edge jet control, Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’09) : The 14th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, Hungary, September 9-12, 2009 (Selected paper from CMFF’09 for publication in Int. J. of Heat and Fluid Flow)
11. D. Missirlis, O. Seite, S. Donnerhack , K. Yakinthos, Heat and Fluid Flow investigations on a heat exchanger for aero engine applications, ISABE 2009 : 19th ISABE Conference, September 7-11, 2009 Montreal, Canada
12. Vlahostergios Z., Missirlis D., Yakinthos K., Application of turbulence modeling on delta wing vortex breakdown control, 3rd GACM Colloquium on Computational Mechanics, 21-23 September 2009 Hannover, Germany (Powerpoint presentation)
13. Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Olivier Seite , Apostolos Goulas, Modeling an installation of recuperative heat exchangers for an Aero engine, GT2010-22263, Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air, GT2010, June 14-18, 2010, Glasgow, UK
14. J. Aidarinis, D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Goulas, CFD modelling and lda measurements for the air-flow in an aero-engine front bearing chamber, GT2010-23294, Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air, GT2010, June 14-18, 2010, Glasgow, UK (Selected paper from ASME GT2010 for publication in Journal of Engineering for Gas Turbines and Power )
15. K. Yakinthos, D. Missirlis, O. Seite, Z. Vlahostergios, A. Goulas, Modeling the operation of a heat exchanger for aero engine applications for real engine operating conditions, 8th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, 9 – 11 June 2010, Marseille, France
16. D. Missirlis, K. Yakinthos, M. Flouros, Z.Vlahostergios, A. Goulas, Flow field and heat transfer investigations in the exhaust nozzle of a recuperative aero engine, The Future of Gas Turbine Technology 5th International Gas Turbine Conference, 27-28 October 2010, Brussels, Belgium
17. D. Missirlis , K. Yakinthos, A. Goulas, Z. Vlahostergios, S. Donnerhack, O. Seite, M. Flouros, Hot Nozzle Optimization and Heat Exchanger Loss Modelling, European Workshop on New Aero Engine Concepts, Munich, 30 June-1 July 2010
18. Nikolaos Michailidis, Fani Stergioudi, Omar Haidar, Dimitrios Missirlis, Christos Albanakis, Pandora Psyllaki, Sofia Tsipas, Zinon Vlahostergios, Bernard Granier, Application Of Ni-Foam As Volumetric Solar Receiver: Flow, Thermal And Microstructural Evaluation, SOLARPACES 2010, The CSP Conference:Electricity, Fuels and Clean Water from Concentrated Solar Energy
19. Ε. Μπουζάκης, Δ. Μισηρλής, Κ. Υάκινθος, Πειραματική διερεύνηση και μοντελοποίηση της μικροκοκκοβολής επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, ΡΟΗ 2010, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Θεσσαλονίκη, 12-13 Νοεμβρίου, 2010
20. Γ. Μαρτινόπουλος, Δ. Μισηρλής, Κ. Υάκινθος, Γ. Τσιλιγκιρίδης, Ν. Κυριάκης, Υπολογιστική μοντελοποίηση πρότυπου επίπεδου ηλιακού συλλέκτη, ΡΟΗ 2010, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Θεσσαλονίκη, 12-13 Νοεμβρίου, 2010
21. Δ.Μισηρλής, Κ.Υάκινθος, Μ.Φλούρος, Α.Σιδερίδης, Α.Γούλας, Διερεύνηση πεδίου ροής σε πυρήνα εναλλάκτη θερμότητας για αεροπορικούς κινητήρες, ΡΟΗ 2010, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Θεσσαλονίκη, 12-13 Νοεμβρίου, 2010
22. Ζ. Βλαχοστέργιος, Δ. Μισηρλής, Κ. Υάκινθος, Α. Γούλας, Μοντελοποίηση της ροής και έλεγχος της αποδόμησης του ζεύγους δινών σε πτέρυγα δέλτα, ΡΟΗ 2010, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Θεσσαλονίκη, 12-13 Νοεμβρίου, 2010
23. G. Martinopoulos, D. Missirlis, G.Tsilingiridis, K. Yakinthos and N. Kyriakis, Investigation of the heat transfer behaviour of a novel polymer solar collector,Third International Conference on Applied Energy – 16-18 May 2011 – Perugia, Italy
24. K.-D. Bouzakis, F.Klocke, A.Tsouknidas, S.Kombogiannis, D.Missirlis, Z. Vlahostergios, A.Sideridis, K.Yakinthos, A.Tzevelekis, G.Stabiliev, S.Bolz, Development of a ball valve with PVD coated metal-to-metal sealing mechanism, Proceedings of the 4th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), 3-5 October 2011, Thessaloniki, Greece.
25. Α.Μιχαηλίδης, Δ. Μισηρλής, Ζ. Βλαχοστέργιος, Φ.Στεργιούδη, Ν.Μιχαηλίδης και Α. Γούλας, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΦΡΟ, ΡΟΗ 2012 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών Βόλος, 16-17 Νοεμβρίου, 2012
26. Ζ. Βλαχοστέργιος , Δ. Μισηρλής, Κ. Υάκινθος και Α. Γούλας, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΔΙΝΩΝ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΥΡΒΗΣ, ΡΟΗ 2012 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών Βόλος, 16-17 Νοεμβρίου, 2012

 

Δημοσιεύσεις – Καινοτομία
1. D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Palikaras, K. Katheder, A. Goulas, 2005. Experimental and numerical investigation of the flow field through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 26, pp. 440–458.
2. D. Missirlis, K. Yakinthos , P. Storm , A. Goulas, 2007. Modeling pressure drop of inclined flow through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 28, pp. 512–515.
3. Kyros Yakinthos, Dimitris Missirlis , Achilles Palikaras, Paul Storm, Burkhard Simon, Apostolos Goulas, 2007. Optimization of the design of recuperative heat exchangers in the exhaust nozzle of an aero engine, Applied Mathematical Modelling, 31, pp. 2524-2541
4. Dimitrios Tsinoglou, Grigorios Koltsakis, Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, 2004. Modelling of flow distribution during catalytic converter light-off, Int. J. Vehicle Design, vol. 34, No.3, pp. 231-259.
5. D.N.,Tsinoglou, G.C.,Koltsakis, D.K.,Missirlis, K.J.,Yakinthos, 2004. Transient modelling of flow distribution in automotive catalytic converters, Applied Mathematical Modelling, vol. 28, pp. 775-794.
6. C. Albanakis, K. Yakinthos, K. Kritikos, D. Missirlis, A. Goulas, P. Storm, 2009. The effect of heat transfer on the pressure drop through a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering, 29, 634-644.
7. C. Albanakis, D. Missirlis, N. Michailidis , K. Yakinthos, A. Goulas, H. Omar, D. Tsipas, B. Granier, 2009. Experimental analysis of the pressure drop and heat transfer through metal foams used as volumetric receivers under concentrated solar radiation, Experimental Thermal and Fluid Science 33, 246–252.
8. Athanasios Sideridis, Dimitrios Koutsonikolas, Dimitrios Missirlis, Savas Topis, Sotiris Kaldis,George Skodras and George Sakellaropoulos, 2008. Computational fluid dynamics study on the decomposition of ammonia in a selective porous membrane, Chemical Product and Process Modeling, Vol. 3, Issue 1, Article 42
9. K. Kritikos, C. Albanakis, D. Missirlis, Z. Vlahostergios, A. Goulas, P. Storm, Investigation of the thermal efficiency of a staggered elliptic-tube heat exchanger for aeroengine applications, Applied Thermal Engineering 30 (2010) 134–142
10. G. Martinopoulos, D. Missirlis, G.Tsilingiridis, K. Yakinthos and N. Kyriakis, CFD Modeling Of A Polymer Solar Collector, Renewable Energy 35 (2010) 1499–1508
11. D. Missirlis , S. Donnerhack, O. Seite, C. Albanakis , A. Sideridis, K. Yakinthos, A. Goulas, Numerical development of a heat transfer and pressure drop porosity model for a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering 30 (2010) 1341-1350
12. N. Michailidis, F. Stergioudi, H. Omar, E. Pavlidou, D.N. Tsipas, C. Albanakis, D. Missirlis, B. Granier, Microstructural characterization of oxide morphologies on Ni and Inconel foams exposed to concentrated solar radiation, Journal of Alloys and Compounds 496 (2010) 644–649
13. J. Aidarinis, D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Goulas, CFD modelling and lda measurements for the air-flow in an aero-engine front bearing chamber, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power (Vol.133, Iss.8) DOI: 10.1115/1.4002830
14. Marilena Kyriakou, Dimitrios Missirlis, Kyros Yakinthos, Numerical modeling of the vortex breakdown phenomenon on a delta wing with trailing edge jet control, Int. J. of Heat and Fluid Flow vol. 31 (2010) 1087–1095
15. D. Missirlis, M. Flouros , K. Yakinthos, Heat transfer and flow field investigation of a heat exchanger for aero engine applications, 2011, Int.J.of Heat and Technology 29 (2) , pp. 57-64
16. K. Yakinthos, D. Missirlis, A. Sideridis, Z. Vlahostergios, O. Seite, A. Goulas, Modelling the operation of a system of recuperative heat exchangers for an aero engine with the combined use of a porosity model and a thermo mechanical model, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Vol. 6., No.4, pp. 608-621 (2012)
17. Z. Vlahostergios, D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Goulas, Computational modeling of vortex breakdown control on a delta wing, International Journal of Heat and Fluid Flow 39 (2013) 64–77
18. N. Michailidis, F.Stergioudi, H.Omar, D.Missirlis, Z.Vlahostergios, S.Tsipas, C.Albanakis, B. Granier, Flow, thermal and structural application of Ni-foam as volumetric solar receiver, Solar Energy Materials & SolarCells 109(2013)185–191
19. K.-D. Bouzakis, F. Klocke, A. Tsouknidas, S. Kombogiannis, D. Missirlis, Z. Vlahostergios, A. Sideridis, K. Yakinthos, A. Tzevelekis, G. Stabiliev, S. Bolz, Development of a ball valve with PVD-coated Metal-to-Metal sealing mechanism, Journal of the Balkan Tribological Association Vol. 18, No 3, 390–404 (2012)
20. D. Missirlis, G. Martinopoulos, G.Tsilingiridis, K. Yakinthos and N. Kyriakis, Investigation of the heat transfer behaviour of a polymer solar collector for different manifold configurations, Renewable Energy 68 (2014) 715-723

 

Αναφορές
1. Tsinoglou, D.N., Koltsakis, G.C., Missirlis, D.K., Yakinthos, K.J.,Transient modelling of flow distribution in automotive catalytic converters (2004) Applied Mathematical Modelling, 28 (9), pp. 775-794. – 14 citations
2. D. Missirlis, K. Yakinthos, A. Palikaras, K. Katheder, A. Goulas, 2005. Experimental and numerical investigation of the flow field through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 26, pp. 440–458. – 20 citations
3. D. Missirlis, K. Yakinthos , P. Storm , A. Goulas, 2007. Modeling pressure drop of inclined flow through a heat exchanger for aero-engine applications, Int. J. of Heat and Fluid Flow, vol. 28, pp. 512–515. – 7 citations
4. Kyros Yakinthos, Dimitris Missirlis , Achilles Palikaras, Paul Storm, Burkhard Simon, Apostolos Goulas, 2007. Optimization of the design of recuperative heat exchangers in the exhaust nozzle of an aero engine, Applied Mathematical Modelling, 31, pp. 2524-2541 – 15 citations
5. Kyros J. Yakinthos, Dimitris K. Missirlis, Achilles C. Palikaras, Apostolos K. Goulas, Heat exchangers for aero engine applications, IMECE2006-13667, Proceedings of IMECE 2006, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 5-10, 2006, Chicago, Illinois USA. – 2 citations
6. C. Albanakis, D. Missirlis, N. Michailidis , K. Yakinthos, A. Goulas, H. Omar, D. Tsipas, B. Granier, 2009. Experimental analysis of the pressure drop and heat transfer through metal foams used as volumetric receivers under concentrated solar radiation, Experimental Thermal and Fluid Science 33, 246–252. – 7 citations
7. Kyros Yakinthos, Stefan Donnerhack, Dimitrios Missirlis, Olivier Seite, Paul Storm, Derivation of an anisotropic model for the pressure loss through a heat exchanger for aero engine applications, Proceedings of ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea and Air, GT2009, June 8-12, 2009, Orlando, Florida, USA – 1 citation
8. C. Albanakis, K. Yakinthos, K. Kritikos, D. Missirlis, A. Goulas, P. Storm, 2009. The effect of heat transfer on the pressure drop through a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering, 29, 634-644. – 3 citations
9. Δημήτριος Μισηρλής, Πειραματική και υπολογιστική μελέτη ροής σε εναλλάκτες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2005 – 2 citations
10. G. Martinopoulos, D. Missirlis, G.Tsilingiridis, K. Yakinthos and N. Kyriakis, CFD Modeling Of A Polymer Solar Collector, Renewable Energy 35 (2010) 1499–1508 – 8 citations
11. D. Missirlis , S. Donnerhack, O. Seite, C. Albanakis , A. Sideridis, K. Yakinthos, A. Goulas, Numerical development of a heat transfer and pressure drop porosity model for a heat exchanger for aero engine applications, Applied Thermal Engineering 30 (2010) 1341-1350 – 2 citation
12. N. Michailidis, F. Stergioudi, H. Omar, E. Pavlidou, D.N. Tsipas, C. Albanakis, D. Missirlis, B. Granier, Microstructural characterization of oxide morphologies on Ni and Inconel foams exposed to concentrated solar radiation, Journal of Alloys and Compounds 496 (2010) 644–649 – 3 citations
13. K. Kritikos, C. Albanakis, D. Missirlis, Z. Vlahostergios, A. Goulas, P. Storm, Investigation of the thermal efficiency of a staggered elliptic-tube heat exchanger for aeroengine applications, Applied Thermal Engineering 30 (2010) 134–142 – 4 citation

Σύνολο : 88 citations

 

 
Scroll Up