Ορισμός 3μελούς εισηγητικής επιτροπής_9152

Θέμα: «Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Σταθμούς και Διατάξεις Παραγωγής Ισχύος και Ενέργειας» (APP9152) του Τομέα Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»

 

Έχοντας Υπόψη:

  1. την από 23-01-2019 1η συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 21/17-01-2019 πράξη του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ κατόπιν της αριθ. 01/16-01-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Σταθμούς και Διατάξεις Παραγωγής Ισχύος και Ενέργειας» (APP9152) του Τομέα Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών
  2. τις διατάξεις του αρθ. 19 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129) και το Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83).

 

Ορίζεται Tριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Σταθμούς και Διατάξεις Παραγωγής Ισχύος και Ενέργειας» (APP9152) του Τομέα Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, αποτελούμενη από τους:

 

  1. Αθανάσιο Κατσανεβάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
  2. Παντελεήμων Μικρόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  3. Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή οφείλει να καταθέσει εισηγητική έκθεση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συγκρότησής της.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 
Scroll Up