Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή/εξέλιξη μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή/εξέλιξη μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Μαθημάτων Υποδομής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»
 
 
Με απόφαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή/εξέλιξη μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» που συνεδρίασε στις 17.10.2016, ορίστηκαν αξιολογητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012, το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013, και του άρθρου 4 της αριθμ. 8/20-12-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών «Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών όλων των βαθμίδων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών», προκειμένου να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων κ.κ. Θεοφανίδη Θεοχάρη, Κλεΐδη Κωνσταντίνο και Μπελογιάννη Ανδρέα, οι κάτωθι:
 
1. Alex Alexandrou – Himonas, Καθηγητή στο Department of Mathematics στο University of Notre Dame, με γνωστικό αντικείμενο «Mathematics».
 
Email: himonas.1@nd.edu Τηλ: (574) 631 7583
Βιογραφικό: himonas_vita_March_2014.pdf
 
 
2. Konstantina Triviza, Καθηγήτρια στο Department of Mathematics στο University of Maryland, με γνωστικό αντικείμενο «Non-linear Analysis, Partial Differential Equations, Applied Mathematics».
 
Email: trivisa@math.umd.edu Τηλ: (301) 405 4489.
Βιογραφικό: Trivisa-CV-Feb2014.pdf
 
Ο υποψήφιος κ. Κλεΐδης Κωνσταντίνος με το αριθ. πρωτ. 722/21-09-2016 έγγραφό του, υπέδειξε ως αξιολογητές του έργου του, τους κάτωθι:
1. Καραμπετάκη Νικόλαο, Καθηγητή/Ερευνητή της ημεδαπής, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. Μωυσιάδη Αναστάσιο, Καθηγητή/Ερευνητή της ημεδαπής, Αναπληρωτής Προέδρου Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
 
 
Οι αξιολογητές παραδίδουν τις γραπτές αξιολογήσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (40) ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 28-11-2016. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της αξιολόγησης, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα.
 
Ο Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος
 
Δημήτριος Χασάπης
Καθηγητής
 
Scroll Up