ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Η Συνέλευση του Τμήματος, στην συνεδρίαση της 27/11/2020, αφού εξέτασε
• Την Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που ορίστηκε με την αριθ. πρωτ. 460/30-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΚΤ46ΨΖ3Π-6ΔΘ) πράξη του προέδρου του Τμήματος.
• Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από 19.11.2020 έως και 26.11.2020 δεν κατατέθηκε καμιά ένσταση ή σχετικό υπόμνημα από τους υποψηφίους.

Ενέκρινε την Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κλεΐδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Συνημμένα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΑΥ_2020-21.pdf

 
Scroll Up