ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Η Συνέλευση του Τμήματος, στην συνεδρίαση της 10/11/2021, αφού εξέτασε
•       Την Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 που ορίστηκε με την αριθ. πρωτ. 456/01-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Φ546ΨΖ3Π-ΩΜ3)  πράξη του προέδρου του Τμήματος.
•       Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από 03.11.2021 έως και 09.11.2021 δεν κατατέθηκε καμιά ένσταση ή σχετικό υπόμνημα από τους υποψηφίους.

Ενέκρινε την Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κλεΐδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνημμένα:
•       Πίνακας αξιολόγησης

 
Scroll Up