Πρακτικό αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων για πρόσληψη βάσει του ΠΔ 407/1980 για το γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μηχανική».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 469/04.11.2020)

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, συνεδρίασε σήμερα 15/12/2020 και ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων, βάσει του ΠΔ 407/80, για το γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μηχανική».
Οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά της αξιολόγησης.

Η ένσταση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 15:00.

Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η Συνέλευση του Τμήματος θα συνεδριάσει ξανά για να εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις και να εγκρίνει την τελική αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Κλεΐδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Συνημμένα:
Αρχείο (pdf)

 
Scroll Up