Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και των Αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                   Σέρρες 15-06-2021

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                            Α.Π. : 438

Ταχ. Δ/νση :  Τέρμα Μαγνησίας

Τ.Κ.  62 124 ΣΕΡΡΕΣ

Πληροφορίες: Ε. Τσιάρα

Τηλέφωνο :  2321049124

Email : info@mech.ihu.gr

 ΠΡΟΣ : Τα μέλη ΕΤΕΠ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Α’ 70)

β) Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1δ και 26 παρ 1δ του ν. 4485/2017 (Α΄114)

γ) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του  ν. 4485/2017 (Α 114)»

δ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/τ.Β/2017) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017) Υ.Α.

ε) Την υπ’ αριθ. 60944/Ζ1/28.05.2021 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους (Β 2358)»

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δι.Πα.Ε. (ΦΕΚ 4889/Β/6-11-2020).

ζ) Την αριθ. ΔΦ 30/5320/03-09-2019 (ΥΟΔΔ 731), Διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2021.

 Προκηρύσσει

Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και των Αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2022.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 07-07-2021. Το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα καθοριστεί από το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/17 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, τριμελής εφορευτική επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα (Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα).

 Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν θα εκπροσωπούν την παραπάνω κατηγορία προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος με ετήσια θητεία και με δυνατότητα επανεκλογής.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους με αίτησή τους (προσωπικά, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ή ηλεκτρονικά ή επιστολικά), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23-06-2021 και ώρα 14:00.

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται προς την εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος και πρωτοκολλούνται μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου του Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους με γραπτή δήλωση έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει το Ο.Δ.Ε., αποτελούμενο από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος. Αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού τμήματος δεν επαρκούν, συμπληρώνεται από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος.

Το Ο.Δ.Ε., αφού του παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το ανακοινώνει στον Πρύτανη δια του τμήματος, για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. 77561/Ζ1/22.06.2020 ΚΥΑ (Β 248) σε εργάσιμη μέρα έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας ακριβώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και της αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017 τροποποιητικής απόφασης.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοινοποίηση

Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα Προσωπικού

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του τμήματος

 
Scroll Up