ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2018_ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Σέρρες 02-11-2018
Α.Π. 687

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας
Τ.Κ. 62 124 ΣΕΡΡΕΣ
Πληροφορίες: Ε. Τσιάρα
Τηλέφωνο : 2321049124
FAX : 2321049285

 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη ΕΤΕΠ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1δ και 26 παρ 1δ του ν. 4485/2017 (Α΄114)
β) Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Ζητήματα Οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α 114)»
γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/τ.Β/2017) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Β.Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/13-11-2017) Υ.Α.

Προκηρύσσει
Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και των Αναπληρωτών τους
1. στη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, για ετήσια θητεία (από 01.12.2018 έως 30.11.2019).
2. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μαθημάτων Υποδομής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, για ετήσια θητεία (από 01.12.2018 έως 30.11.2019).
3. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, για ετήσια θητεία (από 01.12.2018 έως 30.11.2019).
4. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, για ετήσια θητεία (από 01.12.2018 έως 30.11.2019).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, την Τρίτη 27-11-2018 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00, στην αίθουσα Συνελεύσεων της Σχολής στο κτίριο Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες (Τέρμα Μαγνησίας).

Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν θα εκπροσωπούν την παραπάνω κατηγορία προσωπικού σε κάθε συλλογικό όργανο του Τμήματος με ετήσια θητεία και με δυνατότητα επανεκλογής.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους.
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους με αίτησή τους (προσωπικά, ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ή ηλεκτρονικά ή επιστολικά), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09-11-2018 και ώρα 13:00.

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται προς την εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος και πρωτοκολλούνται μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου του Ιδρύματος.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους με γραπτή δήλωση έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Προέδρου του Τμήματος. Αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού τμήματος δεν επαρκούν, συμπληρώνεται από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το ανακοινώνει στον Πρύτανη δια του τμήματος, για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και της αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3969/Β΄/13-11-2017 τροποποιητικής απόφασης.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοινοποίηση
Γραμματεία Πρυτανείας
Γραμματεία ΣΤΕΦ
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
Τμήμα Προσωπικού
Σύλλογο μελών Ε.Τ.Ε.Π.

 
Scroll Up