ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Κατά των προσωρινών πινάκων χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 26/11/2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο email της Γραμματείας του Τμήματος info@mech.ihu.gr.

Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αντίστοιχη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα αναρτηθεί επίσης ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κλεΐδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Συνημμένα:

 
Scroll Up