Προσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων ακ. έτους 2021 – 2022 (γνωστικό αντικείμενο ΑΓΓΛΙΚΑ)

Κατά των προσωρινών πινάκων χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 09/11/2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο email της Γραμματείας του Τμήματος info@mech.ihu.gr.

Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αντίστοιχη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα αναρτηθεί επίσης ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κλεΐδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Συνημμένα:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥ 2021-22

 
Scroll Up