Γραμματεία

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Η εξυπηρέτηση των σπουδαστών γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 11.00 π.μ. έως 13.00 μμ., στα γραφεία της Γραμματείας που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης. Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται και τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος

Τσιάρα Ευαγγελία
Τηλ.: 23210 49124
Fax: 2321 0 49285
Email: mech_eng@teiser.gr

Προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος:

Ντόκα Μελπομένη
Τηλ.: 2321 0 49125
Fax: 2321 0 49285
Email: mech_eng@teiser.gr

 

 

Αρμοδιότητες


 

Εξυπηρέτηση Σπουδαστών

Έντυπα για φοιτητές

  1. Βεβαίωση Σπουδών
  2. Αίτηση προς Γραμματεία (στρατολογίας, Πιστοποιητικό για μετεγγραφή στο ΤΕΙ, Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, Πιστοποιητικό για μαθήματα Η/Υ, Πιστοποιητικό για την καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος, Πιστοποιητικό διαγραφής, Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών, Πιστοποιητικό αποφοίτησης, Έναρξη Πρακτικής Άσκησης, Έγκριση Πρακτικής Άσκησης) 
  3.  Αίτηση εγγραφής από κατατακτήριες
  4.  Αίτηση Κατάταξης στο Τμήμα Μηχανολόγων
  5.  Αίτηση ορκωμοσίας
  6.  Υπεύθυνη δήλωση  συνέχισης σπουδών

 

Εγγραφές Σπουδαστών:
Μετά τη λήψη από το Τμήμα Μηχανολογίας των πινάκων των επιτυχόντων σε αυτό κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις, ορίζεται η προθεσμία εγγραφής τους στο Τμήμα (η οποία είναι κοινή για όλα τα TEI της χώρας). Η προθεσμία αυτή, συνήθως, συμπίπτει με το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, είναι ανατρεπτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπρόθεσμοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

Χορήγηση δελτίων φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο):
Το 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, και μέχρι τη λήξη του Χειμερινού Εξαμήνου, η υπηρεσία αυτή λαμβάνει χώρα κάθε Τετάρτη 11:00 – 12:00.

Ανανεώσεις εγγραφών:
Το 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Τήρηση αρχείου του Σπουδαστή:
Στο αρχείο αυτό, περιλαμβάνονται η (αναλυτική) βαθμολογία του εκάστοτε Σπουδαστή στα διάφορα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες που τυχόν αυτός έλαβε, κατά τη διάρκεια των Σπουδών του.

Διαγραφές Σπουδαστών:
Αφορά στους Σπουδαστές του Τμήματος οι οποίοι:
(α) Δεν προέβησαν σε ανανέωση της εγγραφής τους για περισσότερα από (2) συνεχόμενα έτη.
(β) Έχουν ξεπεράσει σε διάρκεια Σπουδών το 18ο Εξάμηνο (οκτώ πλήρη έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου του Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους).

Διεκπεραίωση μετεγγραφών των δικαιούχων Σπουδαστών:
Το 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς ποσοτικό περιορισμό έχουν οι Σπουδαστές που είναι μέλη τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών και οι διακριθέντες αθλητές, ενώ με ποσοτικό περιορισμό (4% του συνόλου των εισακτέων) γίνονται δεκτοί στο Τμήμα Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών και Σπουδαστές με βάση το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς επίσης και για λόγους υγείας των γονέων.

Αιτήσεις διακοπής – αναστολής φοίτησης:
Εφόσον και όποτε αυτές ζητηθούν.

Αιτήσεις κατάταξης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανολογίας:
Το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Η εισαγωγή των εν λόγω υποψηφίων στο Τμήμα Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών υπόκειται σε ποσοτικό περιορισμό (4% του συνόλου των εισακτέων με πανελλαδικές), ενώ λαμβάνει χώρα κατόπιν επιτυχίας τους σε γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα: Μαθημα-τικά, Φυσική και Μηχανολογικό Σχέδιο. Σε καθένα απ’ αυτά η βάση είναι το δέκα, ενώ το άριστα είναι το είκοσι.

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης:
Βλέπε, Πρακτική Άσκηση.

Αναλυτικές βαθμολογίες Σπουδαστών:
Σημειωτέον ότι παραδίδονται στον εκάστοτε Σπουδαστή προσωπικά και αφορούν μόνον στη δημόσια χρήση τους.

Αιτήσεις ανακήρυξης Πτυχιούχων (*):
Εφόσον, βέβαια, πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (**)

 

Εξυπηρέτηση διδασκόντων:

Μηνιαίο παρουσιολόγιο ωρών και διδασκαλίας (*)

(*) Οι ενεργοποιημένοι σύνδεσμοι επιτρέπουν την αίτηση ή/και τη χορήγηση των συγκεκριμένων εγγράφων χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος (μέσω e-mail).

(**) Μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (e-gram).

 
Scroll Up