ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ-2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Στις Σέρρες σήμερα 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ. άρθρο τέταρτο, παρ. 3α του Νόμου 4405/2016/ ΦΕΚ Α 129/13-07-2016) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 995/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος κ. Κωνσταντίνου Κλεΐδη.

Παρόντες είναι :
1. Κλεΐδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
2. Χασάπης Δημήτριος, Καθηγητής Α’ βαθμίδας, ως μέλος.
3. Γκότσης Πασχάλης, Καθηγητής Α’ βαθμίδας, ως μέλος.
4. Δαυίδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α’ βαθμίδας, ως μέλος.
5. Ανθυμίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος.
6. Πανταζόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος.
7. Γκεϊβανίδης Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος.
8. Μισηρλής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, ως μέλος.
9. Μοσχίδης Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος.

Απόντες είναι :
1. Μωυσιάδης Αναστάσιος, Καθηγητής Α’ βαθμίδας, ως μέλος.
2. Σοφιαλίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος.
3. Κατσανεβάκης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος.
αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Τσιάρα Ευαγγελία, διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος, κλάδου ΠΕ.

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος κ. Κλεΐδης Κωνσταντίνος, καλωσορίζει τα μέλη της Συνέλευσης και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με το παραπάνω θέμα και αναφέρει τα εξής.
Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας προέβη στην Προκήρυξη πλήρωσης (Προκήρυξη 3547/12-10-2016) επτά (7) θέσεων ΕΠ βαθμίδας Επίκουρου εκ των οποίων η μια (1) θέση αφορά στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και συγκεκριμένα:
Τομέας Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής».

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Σ. ενημερώνει το σώμα για τα ακόλουθα:
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος συγκροτεί με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, Εκλεκτορικά Σώματα για τις αντίστοιχες θέσεις.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4405/2016/ ΦΕΚ Α 129/13-07-2016, άρθρο τέταρτο, παρ. 3α και Ν. 4386/ΦΕΚ Α 83/11-05-2016, άρθρο 70, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) επειδή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας υπηρετούν δώδεκα (12) μόνιμα μέλη Ε.Π., τα εκλεκτορικά σώματα θα πρέπει να απαρτίζονται από πέντε (5) Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή Ερευνητές της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου, η συμπλήρωση του εκλεκτορικού σώματος πραγματοποιείται με καθηγητές με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή Ερευνητές της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη αριθμητική αναλογία.
Επιπλέον, τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων θα πρέπει να είναι ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με την προκηρυχθείσα θέση, ενώ οι Επίκουροι Καθηγητές θα πρέπει να έχουν μονιμοποιηθεί προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικό σώμα.
Τέλος, τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων θα πρέπει να προέρχονται από τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του οικείου Ιδρύματος και να είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, αφού έλαβε υπόψη της:
Τις διατάξεις:
1. Της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.26 του άρθρου 28 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α΄159/21-09-1992), με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του Ν.4009/2011.
2. Του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Τις υπ’αριθμ.Φ11/196295/Ε5/20-12-2013 και Φ.122.1/212/27086 /Β2/25-02-2014 εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναφορικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.
4. Την υπ’ αριθμ 467/42/03-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για την Επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την υπ’αριθμ.Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-02-2016 Υπουργική Απόφαση.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4386/ΦΕΚ Α 83/11-05-2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 ΦΕΚ Α129/13-07-2016, «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.».
8. Τη με αριθμ. Φ.16/141801/Ζ2/5-9-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 845/τΓ/12-9-2016) με θέμα «Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση επτά (7) κενών οργανικών θέσεων βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».
9. Το υπ’αριθμ.19/18-10-2016 Πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος.
10. Το υπ’αριθμ.20/02-11-2016 Πρακτικό της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την αριθ. 3547/12-10-2016 Προκήρυξη πλήρωσης επτά (7) θέσεων ΕΠ βαθμίδας Επίκουρου εκ των οποίων η μια (1) θέση αφορά στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Συγκροτεί εκλεκτορικό σώμα

Για τη θέση Μέλους Ε.Π., Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής» όπως παρακάτω:

Α. Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης
Επειδή στο Τμήμα υπηρετούν μόνο δύο (2) μέλη Ε.Π. με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να συμπληρώσει τα υπόλοιπα τρία (3) τακτικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος με Καθηγητές άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι., ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή Ερευνητές της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη αριθμητική αναλογία, με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και να συγκροτήσει το εκλεκτορικό σώμα με μέλη Ε.Π. ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δαυίδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 2439/Β/08-08-2016, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ C.N.C.», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 4275), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
2. Γκότσης Πασχάλης, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 223/24-11-1997, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 16688), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
3. Σαράφης Ηλίας, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 31/18-02-1999, με γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΜΗΧΑΝΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ)», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 9827), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
4. Αντωνιάδης Αριστομένης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών παραγωγής & Διοίκησης, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 534/Γ/22-05-2013, με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 1820), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
5. Μανσούρ Γκαμπριέλ, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 965/Γ/05-10-2010, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 13111), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δινοπούλου Βαΐα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 232/30-09-2004, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 4816), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
2. Δημοσθένους Γιώργος, Καθηγητής, Frederick University, Τμήμα Mechanical Engineering, με γνωστικό αντικείμενο «MANUFACTURING PROCESSES / ENGINEERING DESIGN», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 251571), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
3. Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 232/30-09-2004, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 20868), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
4. Καββουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 34/04-04-1994, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 13997), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
5. Τσουρβελούδης Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1236/Γ/31-12-2010, με γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 15076), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.

Β. Καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
6. Γωγούσης Αριστείδης, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Αυτοματισμού ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 69/01-06-1993, με γνωστικό αντικείμενο «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ NC», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 105487), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
7. Τσιάφης Ιωάννης, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 806/Γ/01-10-2009, με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 19982), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
8. Κορλός Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 812/Γ/14-08-2015, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CAD/CAM», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 806125), λόγω συνάφειας του γνωστικού της αντικειμένου και του ερευνητικού της έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
9. Μπιλάλης Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών παραγωγής & Διοίκησης, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 731/Γ/06-08-2008, με γνωστικό αντικείμενο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ CADCAM», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 14796), λόγω συνάφειας του γνωστικού της αντικειμένου και του ερευνητικού της έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
10. Λόντος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Frederick University, Τμήμα Mechanical Engineering, με γνωστικό αντικείμενο «MACHINE ELEMENTS AND ANALYSIS, MECHANICAL ENGINEERING DESIGN, PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT, MANUFACTURING PROCESSES, RAPID PROTOTYPING TECHNOLOGY, CADCAM SYSTEMS, CNC MACHINE TOOLS», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 916242), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
11. Ζουμπουρτικούδης Ιωάννης, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 73/29-04-1998, με γνωστικό αντικείμενο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 9633), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
6. Ευσταθίου Κυριάκος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 75/τΝΠΔΔ/18-03-2004, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 5839), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
7. Τσελές Δημήτριος, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 320/τΝΠΔΔ/19-12-2001, με γνωστικό αντικείμενο «CAD, CAM, CAE», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 5454), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
8. Σκιττίδης Φιλήμων, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 241/15-10-2001, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 18268), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
9. Μπότσαρης Παντελεήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 554/Γ/25-06-2010, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 15842), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
10. Maropoulos Paul, Καθηγητής, Aston University, Τμήμα Mechanical Engineering, με γνωστικό αντικείμενο «MECHANICAL ENGINEERING MANUFACTURING ENGINEERING», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 34218), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.
11. Μουρούτσος Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Φ.Ε.Κ. Διορισμού 750/Γ/04-10-2011, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 17980), λόγω συνάφειας του γνωστικού του αντικειμένου και του ερευνητικού του έργου με την προκηρυχθείσα θέση.

Στο σημείο αυτό και ώρα 13.30 λύεται η Συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται όπως παρακάτω:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
Κωνσταντίνος Κλεΐδης         Τσιάρα Ευαγγελία               Χασάπης Δημήτριος
 
Δαυίδ Κωνστανίνος
 
Γκότσης Πασχάλης
 
Ανθυμίδης Κωνσταντίνος
 
Πανταζόπουλος Αθανάσιος
 
Γκεϊβανίδης Σάββας
 
Μισηρλής Δημήτριος
 
Μοσχίδης Νικόλαος

 

 
Scroll Up