ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ  ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ για όλους τους σπουδαστές, είτε αυτοί έχουν απαλλαγή είτε όχι:

Την  ΠΕΜΠΤΗ  10/06/2021  και ώρες  13:00 – 14:00  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle του Τμήματος, την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://exams.mech.ihu.gr/  και της πλατφόρμας Zoom του 3ου έτους  για τον έλεγχο  ταυτοπροσωπίας και την επιτήρηση.

Οι σπουδαστές θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα πριν την ημέρα εξέτασης.

Η εξέταση θα είναι μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Οι σπουδαστές θα πρέπει να διαθέτουν υπολογιστή με μικρόφωνο και κάμερα και να έχουνε μαζί τους το πάσο τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα για τον έλεγχο  ταυτοπροσωπίας.

Οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι εντός της αίθουσας του Zoom το αργότερο μέχρι της 13:00, διότι μετά η αίθουσα θα κλείσει και δεν θα μπορούνε, δυστυχώς, να εισέλθουνε. Όσοι δεν εισέλθουνε στην αίθουσα του Zoom ή δεν τηρήσουνε τα ανωτέρω, δυστυχώς, δεν θα βαθμολογηθούνε, ούτε φυσικά θα τους καταχωρηθεί βαθμολογία.

Καλή επιτυχία σε όλους.

Ο Διδάσκων του Μαθήματος

 
Scroll Up